پایان نامه

پایان نامه پیش بینی با دقت قابل قبول برای پیش بینی کوتاه مدت میزان واردات محصول مورد مطالعه

اقتصاد­سنجی[1] یکی از شاخه‌های جدید و مهم علم اقتصاد می باشد که آشنایی و بهره گیری از آن می­تواند کمک شایانی برای شناخت هر چه بهتر روابط بین پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. مدل­های اقتصادسنجی ادامه مطلب…

By 92, ago