پایان نامه

پایان نامه مقایسه دو روش پیش بینی کمی رگرسیونی و غیر رگرسیونی معیار های مختلف

1) روش رگرسیونی پیش بینی واردات در مقایسه با روش غیر رگرسیونی از دقت بیشتری برخوردارند. 2)  با در نظر داشتن طریقه روبه رشد تقاضا، اندازه واردات برنج در آینده افزایش می یابد. 3- با ادامه مطلب…

By 92, ago