1-9-1- نوع روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

 

1-9-2-جامعه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه آماری مورد بهره گیری در این پژوهش کارمندان کلیدی شرکت های کوچک و متوسّط فعال در بخش کشاورزی و تولید کننده مواد غذایی پروتینی استان گیلان می باشد که شامل کارمندان کلیدی شرکت های مستقّر در مرکز رشد و فنّاوری در استان گیلان که دربخش کشاورزی تأثیر عمده دارند و همچنین  کارکنان کلیدی شرکت های کوچک و متوسط پرورش دهنده ماهی در استان گیلان و کارمندان کلیدی شرکت های تولید کننده محصولات غذایی پروتینی واقع در شهرک صنعتی رشت می باشند.کارمندان کلیدی در این پژوهش شامل: مؤسس، مدیریت عمومی، مدیر بخش عملیات و تولید، مدیریت لجستیک، مسئول بخش حسابداری و مالی، مسئول بازاریابی، مدیر منابع انسانی، مسئول بخش فنی و مهندسی و… می باشد. تعداد جامعه آماری که کارمندان کلیدی شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان شامل 650 نفر می باشد.

 

1-9-3-حجم نمونه

حجم نمونه با بهره گیری از جدول مورگان تعیین گردید، که 242 نفر به دست آمد.

 

1-9-4- روش نمونه گیری

روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی می باشد.

1-9-5- روش گردآوری اطّلاعات

پژوهش میدانی: هر مطالعه ای که در محیط واقعی صورت گیرد و به صورت غیر آزمایشی باشد مطالعه میدانی تلقی می گردد. در این پژوهش محقّق از طریق نظاره، پرسش با بشر ها و مؤسسات و شرکت ها ارتباط مستقر می کند.

روش جمع آوری داده ها دراین پژوهش به صورت مقطعی بوده می باشد.

 

1-9-6-ابزارهای گردآوری اطّلاعات

در این پژوهش داده ها به وسیله پرسشنامه که یکی از متداوّل ترین روش میدانی در جمع آوری داده ها می باشد، جمع آوری می گردد. پرسشنامه استاندارد از مقاله تسینگ (2011) می باشد که شامل دو بخش می باشد که بخش اوّل مشخّصات فردی و شرکت و همچنین بخش دوم درمورد ی روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارمند می باشد. که در مجموع 38 سوال می باشد که به صورت بسته پاسخ می باشد.

پرسشنامه بااستفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (از دامنه کاملأ مخالف=1 تا کاملأ موافق=5 ) می باشد.

در این پژوهش به مقصود اندازه گیری پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گیری گردید.

روایی (اعتبار) پرسشنامه، با توجّه به این که پرسشنامه مؤلفه های  روش های یادگیری استراتژیک و پرسشنامه تعهّد کارکنان  پرسشنامه استاندارد می باشد و در پژوهش های متعدد به کار رفته می باشد نشان دهنده این می باشد که روایی(ظاهری) این پرسشنامه در سطح قابل قبولی می باشد. اما برای اطمینان نظر استاد راهنما و استاد مشاور در این زمینه گرفته شده می باشد که اساتید محترم نیز روایی این پرسشنامه را تأیید می کنند.

به هر شرکت یک پرسشنامه داده گردید که پاسخ دهنده جزء کارمندان کلیدی شرکت محسوب می گردید و ممکن بود دارای یکی از مسئولیّت های زیر باشد: مؤسس، مدیر بخش تولید یا عملیات، مدیر لجستیک، مسئول حسابداری، مدیر منابع انسانی، مسئول بخش فروش و یا موارد دیگر باشد.

 

1-9-7-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات

برای تجزیه و تحلیل داده ها آغاز از آمار توصیفی که به مطالعه متغیرهای جمعیّت شناختی و سپس تحلیل داده ها به کمک فرآیندهای آماری تحقیقی استاندارد که شامل میانگین، انحراف معیار و فراوانی ها می باشد پرداخته گردید. در قسمت آمار استنباطی برای تعیین توزیع جامعه نمونه از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بهره گیری گردید. برای مطالعه ارتباط بین روش­های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارمندان از روش ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد. جهت مطالعه تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان از تحلیل رگرسیون گام به گام بهره گیری گردید. نرم افزار مورد بهره گیری در این پژوهش spss می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید