• سنجش اندازه وفاداری برند، برند خدمات، شواهد برند، شایعات برند، رضایت برند، توجه برند،
  • سنجش تاثیر شواهد برند بر رضایت برند
  • سنجش تاثیر شواهد برند بر در نظر داشتن برند
  • سنجش تاثیر شایعات برند بر رضایت برند
  • سنجش تاثیر شایعات برند بر توجه برند
  • سنجش تاثیر شایعات برند بر شواهد برند
  • سنجش تاثیر رضایت برند بر توجه برند
  • سنجش تاثیر توجه برند بر وفاداری برند
  • کاربرد نتایج حاصل از تحقیقات، جهت سنجش تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-5) چهارچوب نظری پژوهش

بر طبق مطالعه ای که توسط کریستالیس[1] و همکارانش در نروژ و دانمارک درسال 2013 در زمینه برند خدمات (خطوط هوایی و بانک) صورت گرفته مدل مفهومی این پژوهش بدست آمده می باشد؛ که  دارای پنج متغیر می باشد. متغیرهای  مستقل [2]این پژوهش شامل شایعات برند (مولفه هایی نظیر ارتباطات کنترل شده، اعلان عمومی، دهان به دهان) و شواهد برند (مولفه هایی نظیر نام برند، قیمت/ ارزش برند، گستره خدمات، خدمات اصلی، خدمات کارکنان) و متغیرهای میانجی[3] شامل رضایت و توجه نسبت به برند و متغیر وابسته[4] وفاداری برند می باشد. بر اساس مدل مفهومی شایعات برند بر شواهد برند تاثیر گذار بوده و هر دو به ترتیب بر رضایت و توجه نسبت به برند و در نهایت بر وفاداری برند تاثیر گذارند.

رضایت از برند از دیدگاه اسپرنگ [5]و همکاران (1996) در مقایسه با توجه نسبت به برند، به واکنش فوری مصرف کننده به عملکرد برند تصریح دارد و نتیجه تائید (یا عدم تائید) انتظارات مشتریان می باشد. بایستی گفت نتایج تعدادی از تحقیقات مطالعات مثل بون[6] و چن (2001) ؛ کاروانا[7] (2002) و رست و رولند (1993) تاثیرات قوی رضایت بر توجه نسبت به برند و وفاداری به برند را تایید کرده اند (کریستالیس و همکاران، 2013، ص2).

مطابق مدل ارائه شده از پژوهش کریستالیس و همکاران[8]، شایعات برند به گونه قابل توجهی بر رضایت مشتری از برند خدماتی تاثیر نمی گذارد. زیرا که مشتریان ممکن می باشد نیاز داشته باشند که اول برند را تجربه کنند که به نوبه خود بر ارزیابی آنها نسبت به برند خدماتی تاثیر می گذارد. با وجود این به گونه مستقیم بر توجه نسبت به برند تاثیر می گذارد، در نتیجه نشان دهنده این می باشد که ارتباطات کنترل شده می‎تواند به شدت حالت کلی مشتری را نسبت به برند شکل دهد. این نیز برای شواهد برند صدق می‎کند که نشان داده که ابعاد برند خدماتی نه تنها نسبت به انتظارات قبل خرید مشتریان (یعنی رضایت) مقایسه می‎شوند بلکه به گونه مستقیم دیدگاه کلی مشتری نسبت به برند را می سازد. به بیانی دیگر، شایعات برند ممکن می باشد موثر باشد اما این تاثیر توسط شواهد برند واسطه شده می باشد (کریستالیس و همکاران، 2013، ص 5).

[1] krystallis

[2] Independent Variables

[3] Mediating variables

[4] The dependent variable

[5] Spring

[6] Bonn

[7] Caruana

[8] – krystallis,et al

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید