برای عملیاتی کردن متغیر های پژوهش ،تعاریف عملیاتی به تبیین ذیل برای پرسشنامه تدوین ، و اجراء گردید

جدول 1-1)عملیاتی کردن متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش سوالات مربوطه
بازاریابی درونی
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوالات یک تا 16 رضایت شغلی

سئوالات 17 تا 19 تعهد سازمانی

سئوالات 20 تا 23 کیفیت خدمات

سئوالات 24 تا 36

 

8.1. قلمرو پژوهش

اصولاً در هر تحقیقی چارچوبهای زمانی ، مکانی و موضوعی را بایستی به گونه دقیق تعیین نمود . مسلماً هر پژوهشگری دارای یک سری موانع و محدودیتهایی مانند زمان لازم برای انجام پژوهش ، هزینه های پژوهش و…. مواجه می باشد که مانع از انجام گسترده پژوهش میشوند؛به همین دلیل بایستی چهارچوب پژوهش را در سه حوزه اصلی زمان ، مکان و موضوع مشخص نمود. در ذیل به تشریح هر یک از عوامل فوق در این پژوهش      می پردازیم.

1-8 -1 قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش کلیه کارکنان مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرز هستند .

1-8-2-  قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی انجام  این پژوهش بهمن سال 1392تا تیر 1393 و دوره زمانی مطالعه بروی جامعه آماری در خرداد ماه 1393 می باشد.

1-8-3- قلمرو موضوعی

در حوزه بازاریابی ، بازاریابی درونی و رضایت و تعهد  شغلی می باشد.

سایت منبع

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه