متغیرهای پژوهش

متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از:

– متغیر مستقل: بازاریابی درونی.

– متغیرهای واسطه: رضایت شغلی، تعهد سازمانی.

– متغیر وابسته(تابع): کیفیت خدمات.

 

بازاریابی درونی

 

رضایت شغلی

 

کیفیت خدمات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

تعهد سازمانی

 

 

 

 

 

 

شکل 1-2)مدل و چار چوب مفهومی پژوهش

 

6.1.  فرضیات پژوهش:

با توجه تعریف اهداف پژوهش حاضر فرضیه های زیر متصور می باشد.

فرضیه 1. وضعیت بازاریابی درونی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز مناسب می باشد.

فرضیه 2. وضعیت کیفیت خدمات در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز مناسب می باشد.

فرضیه3 . بازاریابی درونی بطور مثبتی بر کیفیت خدمات تاثیر گذار می باشد.

فرضیه 4. بازاریابی درونی تاثیر مثبت و معنی داری با رضایت کارکنان دارد.

فرضیه 5. بازاریابی درونی بطور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار می باشد.

فرضیه 6. رضایت شغلی بطور مثبتی  بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار می باشد

فرضیه7 . رضایت شغلی بطورمثبتی بر روی کیفیت خدمات تاثیر گذار می باشد.

فرضیه8 . تعهدسازمانی بطور مثبتی برروی کیفیت خدمات تاثیرگذار می باشد.

7.1. تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش

7.1.1 تعاریف نظری

بازار یابی داخلی

بازاریابی داخلی یک کوشش برنامه ریزی شده با بهره گیری از یک روش شبیه بازار هدایت شده برای انگیزش کارکنان به مقصود پیاده سازی و یکپارچه سازی استراتژی های سازمانی به سوی مشتری مداری می باشد . “(گرین و همکاران،1994:13)

تعهد سازمانی

مودی و همکاران[1](1979) می گویند که تعهد سازمانی عبارت می باشد از قدرت و مقدار هویتی که یک فرد با سازمانش احساس می کند. در تعریف دیگر آمده می باشد که تعهد سازمانی عبارت می باشد از وابستگی یا دلبستگی[2] احساس شده توسط فرد با سازمانش

کیفیت خدمات

زیثمل و همکارانش(1996) کیفیت خدمات را اینگونه تعریف کرده اند:”کیفیت خدمات عبارت می باشد از ارائه خدمات برتر و متعالی تر از حدی که مشتری انتظار دارد.”

به نظر پاراسورامن(1985)،کیفیت خدمات از پنج بعد ملموسات، قابلیت اطمینان، تضمین، مسؤولیت پذیری و همدلی تشکیل می گردد. با این تفاصیل همانطور که ذکر گردید توافق نظری در ارتباط با تعریف کیفیت خدمات در میان محققان وجود ندارد. در ادامه کوشش شده می باشد تا با معرفی مدلهای مختلف کیفیت خدمات،  مفهوم کیفیت خدمات مورد مطالعه قرار گیرد

رضایت شغلی

رضایت شغلی یا خشنودی شغلی عبارت می باشد از احساس مثبت و منفی و توجه هایی که ما درمورد شغل خود داریم(رهنمای رودپشتی و محمودزاده،99:1387)

[1] Mowday et al

[2] Attachment

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید