با در نظر داشتن تجربیات مطالعات دیگران در چارچوب فرضیات پژوهش سه گروه متغیر اساسی پژوهش شامل متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی که برای مدل سازی و آزمون فرضیات بکار گرفته شده می باشد، معرفی می گردد.

 

1-8-1- متغیرهای مستقل

در این پژوهش متغیرهای سود هر سهم، نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین به عنوان متغیر مستقل می باشند.

1-8-1-1- سود هر سهم

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت (بهرام فر و مهرانی، 1383).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-8-1-2- نسبت اهرم مالی

برای محاسبه اهرم مالی روش های گوناگونی هست که در این پژوهش ازنسبت کل بدهی به کل دارایی بهره گیری گردیده می باشد (گلینی مقدم، 1388).

 

1-8-1-3- نسبت Q توبین

در این پژوهش از نسبت Q توبین ساده شده بهره گیری گردیده که از ارتباط زیر قابل محاسبه می باشد:

 

: ارزش بازار پایان سال سهام عادی

: ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز

: ارزش دفتری پایان سال بدهی های بلند مدت

: ارزش دفتری پایان سال بدهی های با سررسید کمتر از یکسال

: ارزش دفتری پایان سال کل  دارایی های شرکت

خاطر نشان می گردد زیرا درشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران سهام ممتاز نداریم پس متغیر PREFEVAL  از صورت کسر حذف می گردد.

1-8-2- متغیر وابسته

در این پژوهش متغیر وابسته، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام می باشد (مشکی، 1390). ارزش بازار سهام، به عنوان قیمت معاملاتی سهام می باشد.

 

1-8-3- متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر موارد زیر می باشد:

 

1-8-3-1- سود تقسیمی

سود تقسیمی عبارتست از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت گردیده می باشد (بهرام فر و مهرانی، 1383). به بیانی دیگر DPS  بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم می باشد که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. www papyrus.ir

1-8-3-2- ارزش دفتری هر سهم

ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام محاسبه می گردد.

1-9- بهره گیری­کنندگان از نتایج پژوهش

تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس در انجام تحلیل ها و تصمیمات مالی خود می توانند با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش، نسبت به تخمین و برآورد وضعیت بازده سهام شرکت ها  اقدام نمایند و در نهایت پر بازده ترین سهم را با در نظر گرفتن ریسک آن شناسایی و بهره گیری کنند. سرمایه گذاران و دست اندرکاران بورس اوراق بهادار می توانند از یافته های پژوهش بهره مند شوند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید