مطالعه مدلهای چند در حوزه مدیریت نام ونشان تجاری

در محیط متلاطم کسب وکار امروز مدیران ارشد به گونه فزاینده ای به صورت ساخت و حفظ نام ونشان تجاری به عنوان ضامن کیفیت پایدار مورد ملاحظه قرار گرفته و ازهمین رو کاهش دهنده ریسک عملکرد و سطوحی از تفکیک ارائه می دهد که به عنوان ارائه دهنده ی ارزش مالی در سازمان مشخص می گردد.(آندریوپلوس و گوتنسی ،2000)

مدل آندریوپلوس وگوتنسی [2000] م محققان پیشنهاد می­دهند که سازمان های خلاق نیازمند بسط یک فرهنگ سازمانی هستند که از خلاقیت طرفداری نماید،مشوق اصلی راه های نواورانه جهت روبرو شدن با مسئله و پیداکردن راه حل باشند،خلاقیت را به عنوان یک راه مطلوب دانسته  و نوآوران  را به عنوان مدل مورد ملاحظه قرار دهند. مگارو (2998) اظهار داشت که یک جو حامی خلاقیت می بایستی  وجود داشته باشد که انعطاف پذیری و گروه پذیری را تسهیل نمایدجهت تسهیل عملکرد خلاق کارکنان  متعاقب ان طرفداری  از بسط  نام ونشان تجاری قوی، این جو مستلزم یک سیستم ارتباطی موثر می باشد که مبادله آزاد اطلاعات را فراهم کند.چهارچوب کاری پیشنهاد می دهد که  یک هویت موثر بر مبنای فرایند نام ونشان تجاری به وسیله سازمان های خلاق  ایجاد می­گردد دربرگیرنده مدیریت کارکنان از طریق فرایندهایی می باشد که با ارزش های خلاقیت از آن طرفداری می­کند و نهایتا نواوری را تشویق می ‌کند ،انعطاف پذیری و گروه پذیری منابع کافی مکانیزیم بازخوری ،آموزش وحمایت مالی را به عنوان ابزارهایی جهت افزیش خلاقیت ارئه می دهند و ازاین طریق یک نام ونشان تجاری  قوی و معروف راایجاد می­کند.

دیدگاه درونی ایجاد نام و نشان تجاری از طریق سازمانهای خلاق

سه غیر از اصلی و روابط بین آنها چهار چوب کاری مورد مطالعه قرار گرفت که شامل :

فعالیتهای مدیریت کارکنان –اثر آن روی خلاقیت فردی / تیمی ساخت نام و نشان تجاری شرکت

این مدل آغاز پیشنهاد می دهد که فعالیت مدیریت کارکنان نیازبه تمرکز روی افزایش خلاقیت کارکنان دارد ازاینرو به عنوان ابتدایی ترین منبع برای رسیدن به موفقیت  نام ونشان تجاری قوی سازمانی در منابع پویا معرفی شده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این مدل پیشنهاد می دهد که برای رسیدن بر خلاقیت در سطح سازمانی نیازمند سرمایه گذاری جهت افزایش تفکر خلاق در بین کارکنان هستیم . درمحله دوم خلاقیت تیمی و فردی  می تواند از طریق فرایند قالب تأثیر ها افزایش یابد. سم ایجاد فرق در توانایی خلاقیت سازمانی  جهت الهام به افراد با این تفکر که کارهای آنان به گونه وسیعی به موفقیت کسب وکار مشتریان کمک کرده می باشد یا اثر مهمی روی کارهای انجام شده در صنعت آنها خواهد گردید. به علاوه برای رسیدن حس مالکیت سازمان ها بایستی مشوق فرهنگی باشند  که هر عضو در پروژه مشوق جایگاه واضحی داشته باشد و نهایتا  سازمان جهت تشویق تشویق کارکنان خلاق بایستی یک شبکه کار امن را ایجاد نماید. یافته ها نشان داد که قبول فعالیت ها مدیریت کارکنان به شرکت هایی نام ونشان تجاری قوی بیشتر متعهد هستند.نهایتا مدیران سازمان های خلاق به شناخت کارکنانشان به عنوان به عنوان دارایی های کلیه جهت ساخت یک نام ونشان تجاری موفق معروف نیاز دارند وبنابراین نیازمند متمرکز روی همه تلاشهای هستند که محیطی سالم برای افزایش خلاقیت در کارشان ایجاد می نماید.

مدل کرک (2005):

این مدل به مطالعه مدیریت موفق نام ونشان تجاری در شرکتهای کوچک ومتوسط می پردازد ،دوستون اصلی استراتژی های بازار یابی عبارتند از:

1.فرق : جدایی پذیری یک محصول از رقبایش

2.ارزش افزوده : یک نام ونشان تجاری ایجاد شده برای یک کالا برای مشتریان  نسبت به کالای فاقد نام ونشان تجاری دارای افزوده می باشد کلر(1998) برای ساخت نام ونشان وتجاری قوی به وسیله  شرکتهای کوچک ومتوسط راهبردهای زیررا ارائه کرده اند:

  1. تمرکز روی ساخت یک نام ونشان وتجاری قوی
  2. تمرکز یک برنامه ارزیابی توسعه یافته خلاق روی یک یا دو نام ونشان وتجاری یکپارچه مهم ،جهت ارائه به عنوان منبعی برای ارزش ویژه نام ونشان وتجاری

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید