مقصود از عملیاتی کردن ، قابل نظاره ساختن یک تئوری و پیش بینی روش های اندازه گیری آن می باشد (خاکی ، 1378،ص178). تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش به تبیین زیر می باشد :

الف) عملکرد سازمان

عملکرد سازمانی به چگونگی دستیابی سازمان به اهداف بازار وهمچنین اهداف مالی تصریح دارد(Li et al,2006,P109)، عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، پس عملکرد سازمانی یک سازه کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد(رهنورد،1387) همچنین عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی می باشد که نشان دهنده اندازه موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده  می باشد Tangen,2004 ,P730)). موفقیت استراتژی های هر شرکت در عملکرد آن منعکس میگردد ، عملکرد شرکت اندازه موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار می باشد ، در نهایت عملکرد شرکت برای دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف شرکت تعیین میشود (سایمونز،1385،ص249) در پژوهش حاضر عملکرد سازمانی با بهره گیری از معیارهای مالی و بازار که شامل :1 .برگشت سرمایه ROI 2. سهم بازار 3.حاشیه سود فروش  4. رشد ROI 5. رشد فروش 6. رشد سهم بازار 7. موقعیّت رقابتی می باشد  به وسیله پرسشنامه و با سئوال از سازمانهائی که در صنعت خودروسازی فعالیت می کنند اندازه گیری میشود (Li et al,2006,P62).

ب) شیوه های مدیریت  زنجیره تامین

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زنجیره تامین شامل همه فعالیتهای مرتبط با جریان و انتقال کالاها از مرحله مواد خام اولیه تا مرحله تحویل محصول به مصرف کننده نهائی(Hatami-Marbini,2013,P2&Agrell) و جریانهای اطلاعاتی و مالی مرتبط با آن می باشد (et al.2012.P713 Teller). مدیریت زنجیره تامین یعنی یکپارچه سازی این فعالیتها از طریق بهبود روابط زنجیره تامین برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار ( Diana Bratić,2011,P1).هدف مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه سازی اطّلاعات و جریان مواد در سراسر زنجیره تأمین به عنوان یک سلاح رقابتی می باشد، تن[1] و همکاران روابط بین شیوه های مدیریت تأمین کنندگان ، شیوه های روابط با مشتریان و عملکرد سازمانی را کشف نمودند.هدف مدیریت زنجیره تأمین در نهایت بهبود عملکرد سازمانی می باشد(Federico Caniato et al,2013) که در این پژوهش این متغیر دارای ابعاد 1.مشارکت استراتژیک با تأمین کننده 2.ارتباط با مشتری 3.سطح به اشتراک گذاری اطلاعات 4.کیفیت به اشتراک گذاری اطّلاعات 5.تعویق اندازی & Diana Bratić,2011,P2& ,P109) Li et al,2006)به وسیله پرسشنامه و با سئوال از سازمانهائی که در صنعت خودروسازی فعالیت می کنند سنجیده میشود .

ج) مزیت رقابتی

مزیّت رقابتی نشان می دهد که تا چه حد یک سازمان یا گروه قادر به ایجاد یک جایگاه دفاعی پیش روی رقبای خود می باشد که آن شامل قابلیتهائی می باشد که اجازه می دهد یک گروه یا سازمان خود را از رقبای خود متمایز  کند و نتیجه تصمیمات مهم مدیریتی می باشد (Li et al,2006,P108). در این پژوهش این متغیر دارای ابعاد 1. قیمت یا هزینه  2.کیفیت  3.قابلیتهای تحویل 4. نوآوری در محصول 5. زمان ارائه به بازار می باشد(Li et al,2006,P110) به وسیله پرسشنامه و با سئوال از سازمانهائی که در صنعت خودروسازی فعالیت می کنند سنجیده میشود .

[1] TAN

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید