در این فصل پژوهش ، حاصل کار پژوهش (نتایج حاصل از آمار توصیفی و نیز آزمون فرضیات ) با یافته ها و مطالعات پیشین که در فصل دوم پژوهش به آنها تصریح شده می باشد ، ترکیب شده و مورد بحث و مطالعه قرار می گیرند . پس یکی از قسمتهای مهم پژوهش که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به اقدام به مقصود موفقیت در آینده باشد نتیجه گیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب می باشد . نتیجه گیریهائی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد می تواند معضلات موجود بر سر راه سازمان را که پژوهش به آن مقصود طراحی شده می باشد برطرف نماید(نظری،1385، ص 117) .

این فصل شامل 4 بخش می باشد که در بخش اول نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها و آمار توصیفی اظهار می گردد و در بخش دوم ، نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی اظهار میشود ، در بخش سوم پیشنهادات لازم ارائه می گردد و در نهایت در بخش چهارم محدودیت های پژوهش و پیشنهادات برای محققین آینده اعلام میگردد .

5-2 ) نتایج آمار توصیفی

5-2-1 ) شیوه های مدیریت زنجیره تامین

5-2-1-1) کمترین امتیاز متغیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین 27/2 و بیشترین امتیاز آن 27/4 می باشد و متوسط امتیاز متغیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین 5092/3 می باشد که نشان می دهد بکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره تامین در شرکتهای تولید کننده قطعات خودروئی بیشتر از میانگین مورد انتظار(3) می باشد . در متغیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین بیشترین امتیاز7963/3  و مربوط به  ارتباط با مشتری و کمترین امتیاز 0902/3  و مربوط به  تعویق اندازی می باشد .

معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین در جدول( 1-5 ) نشان داده شده می باشد . این نتایج که از پاسخهای داده شده به سئوالات 1 تا 25 پرسشنامه به دست آمده شامل میانگین امتیازات داده شده ، واریانس و انحراف معیار هریک از سئوالات ذکر گردیده می باشد .

 جدول 5-1) توصیف معیارهای مربوط به شیوه های مدیریت زنجیره تامین
معیار میانگین انحراف معیار واریانس
مشارکت استراتژیک با تامین کننده 7688/3 38957/0 152/0
ارتباط با مشتری 7963/3 39888/0 159/0
سطح به اشتراک گذاری اطلاعات 3199/3 54074/0 292/0
کیفیت به اشتراک گذاری اطلاعات 5711/3 45640/0 208/0
تعویق اندازی 0902/3 62569/0 391/0

5-2-2) متغیر مزیت رقابتی

5-2-2-1) متغیر مزیت رقابتی دارای کمترین مقدار91/2، بیشترین مقدار67/4 و متوسط امتیاز متغیر مزیت رقابتی در شرکت های مورد مطالعه 7787/3 می باشد که نشان می دهد اندازه مزیت رقابتی در شرکتهای تولید کننده قطعات خودروئی بیشتر از میانگین مورد انتظار (3) می باشد ، پس نشان دهنده وضعیت مناسب مزیت رقابتی در جامعه مورد پژوهش می باشد . در متغیر مزیت رقابتی  بیشترین امتیاز2741/4 و مربوط به  کیفیت و کمترین امتیاز 3328/3  و مربوط به  زمان ارائه به بازار می باشد ، باشد .

  معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر مزیت رقابتی در جدول( 2-5 ) نشان داده شده می باشد . این نتایج که از پاسخهای داده شده به سئوالات 26 تا 41 پرسشنامه به دست آمده شامل میانگین امتیازات داده شده ، واریانس و انحراف معیار هریک از سئوالات ذکر گردیده می باشد .

جدول 5-2) توصیف معیارهای مربوط به مزیت رقابتی
معیار میانگین انحراف معیار واریانس
قیمت با هزینه 6014/3 69384/0 481/0
کیفیت 2741/4 45008/0 203/0
قابلیت های تحویل 0882/4 46660/0 218/0
نوآوری در محصول 5972/3 60039/0 360/0
زمان ارائه به بازار 3328/3 59600/0 355/0

5-2-3) متغیر عملکرد سازمانی

5-2-3-1) متغیر عملکرد سازمانی دارای کمترین مقدار14/1، بیشترین مقدار5 می باشد و متوسط امتیاز متغیر عملکرد سازمانی 3593/3 می باشد ، که نشان می دهد اندازه عملکرد سازمانی در شرکتهای تولید کننده قطعات خودروئی بیشتر از میانگین مورد انتظار(3) می باشد . درسازه های متغیر عملکرد  بیشترین امتیاز5846/3  و مربوط به  جایگاه رقابتی  و کمترین امتیاز 3214/3  و مربوط به  عملکرد مالی می باشد .

معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر عملکرد در جدول( 3-5 ) نشان داده شده می باشد . این نتایج که از پاسخهای داده شده به سئوالات 42 تا 48 پرسشنامه به دست آمده شامل میانگین امتیازات داده شده ، واریانس و انحراف معیار هریک از سئوالات ذکر گردیده می باشد .

جدول 5-3) توصیف معیارهای مربوط به عملکرد
معیار میانگین انحراف معیار واریانس
عملکرد مالی 3214/3 78235/0 612/0
عملکرد بازار 5864/3 65165/0 425/0

5-2-4)میانگین سئوال های متغیرهای پژوهش

با در نظر داشتن اینکه میانگین سوالهای متغیرهای پژوهش بالاتر از میانگین مورد انتظار (3) بوده می باشد نشان می دهد که این توصیف با توصیف متغیرها بصورت کلی همخوانی دارد .

5-2-5) نتایج آمار استنباطی

نتایج آمار استنباطی نشان می دهد که :

5-2-5-1) با مطالعه تحقیقات انجام شده مشابه نظاره می گردد که لی[1] و همکارانش در سال 2006 در تحقیقی با عنوان ” تاثیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی ” دریافتند که ارتباط معناداری بین  شیوه های مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی هست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شرکتها با سطح بالائی از روشهای مدیریت زنجیره تامین دارای سطح بالائی از عملکرد سازمانی می باشند ، همچنین سطح بالاتری از مزیت رقابتی منجر به سطح بالاتری از عملکرد سازمانی میگردد ، ضمنا” شرکتها با سطوح بالائی از روشهای زنجیره تامین به سطح بالائی از مزیت رقابتی دست خواهند پیدا نمود (Li et al,2006,P118).نتایج این پژوهش با در نظر داشتن نتیجه پژوهش انجام شده توسط لی و همکارانش (2006 ) مشابه می باشد  که اظهار می کند شرکتها برای دستیابی به عملکرد بهتر بایستی سطح بالاتری از روشهای زنجیره تامین را اجرائی گردانند که منجر به یک مزیت رقابتی برای سازمان گردد ، نتایج کسب از پژوهش حاضر نیز همانند نتیجه تحقیقات لی و همکارانش سازه های مشارکت استراتژیک با تامین کننده ، ارتباط با مشتری، سطح به اشتراک گذاری اطلاعات و کیفیت به اشتراک گذاری اطلاعات دارای تاثیر بیشتری نسبت به سازه تعویق اندازی کسب شده می باشد ، در خصوص متغیر مزیت رقابتی در هر دو پژوهش سازه زمان ارائه به بازار دارای اثر کمتری نسبت به سایر سازه ها میباشد ، در خصوص متغیر عملکرد در هر دو بعد مالی و بازار در هر دو پژوهش نتایج یکسانی به دست آمد .

5-2-5-2) با مطالعه تحقیقات انجام شده مشابه نظاره می گردد که کانیوتو[2] و همکارانش در سال  2013 در تحقیقی با عنوان ” اثر پیکربندی زنجیره تامین جهانی در بهبود عملکرد سازمانی از طریق برنامه های بهبود زنجیره تامین” نتیجه گرفتند که برنامه های بهبود زنجیره تامین به عنوان  ارائه کننده مزایائی در اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته میشود (Federico Caniato et al,2013,P290) .

5-2-5-3) با مطالعه تحقیقات انجام شده مشابه نظاره می گردد که  دیانا براتیک[3] در سال 2011 در تحقیقی با عنوان ” دستیابی به مزیت رقابتی از طریق زنجیره تامین” نشان دادند که درک بهتر از مزایای مدیریت زنجیره تامین منجر به دستیابی به مزیت رقابتی میگردد که چارچوب پژوهش بر اساس یک چارچوب نظری و شامل دو بعد اصلی: شیوه های مدیریت زنجیره تامین شامل (منبع استراتژیک، مشارکت، ارتباط با مشتری، سطح به اشتراک گذاری اطلاعات و کیفیت به اشتراک گذاری اطلاعات، تعویق) و مزیت رقابتی (قیمت و هزینه، کیفیت، تحویل به اعتماد و اطمینان، نوآوری محصول، زمان به بازار)می باشد(Diana Bratić,2011).

5-2-5-4)  با مطالعه تحقیقات انجام شده مشابه نظاره می گردد که پریسیلا لزنسکی و  لوئیز آرتور[4] در سال 2011 در تحقیقی با عنوان ” اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تامین ,و تاثیر آن بر عملکرد عملیاتی” نشان دادند که اثرات مثبت مدیریت زنجیره تامین تاثیر مثبتی  در تمام ابعاد عملکرد دارد (LEZENSKI &ARTOR,2011,P.58).

5-2-5-5) با مطالعه تحقیقات انجام شده مشابه نظاره می گردد که چو[5] و همکارانش در سال 2008 در تحقیقی با عنوان ” مدیریت زنجیره تامین در ایالات متحده و تایوان ” به این نتیجه رسیدند که شیوه های اجرای زنجیره تامین که شامل یکپارچه سازی زنجیره تامین و ارائه خدمات به مشتری و .. می باشد دارای تاثیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی می باشد . همچنین بین شیوه های اجرای زنجیره تامین و شایستگی های سازمانی ارتباط موثری هست  که این نتایج به بهبود عملکرد سازمانی کمک می نماید( ,P676 WING S. CHOWA et al,2008) .

5-2-5-6) با مطالعه تحقیقات انجام شده مشابه نظاره می گردد که  ووک کیم[6] و همکاران در سال 2006 درتحقیقی با عنوان ” تاثیرات روشها ، ادغام ، قابلیت رقابت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد ” دریافتند که مدیریت زنجیره تامین به دنبال ترفیع مزیت رقابتی در جهت بهبود عملکردهای یک شرکت می باشد Wook kim Soo ,2006,P1100) ).

[1] LI

[2]CANIATO

[3] DIANA BRATIĆ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] LEZENSKI &ARTOR

 

[5] CHOWA

[6] WOOK KIM

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید