شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چهارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش ها بر آن استوار می باشد ، این چهارچوب شبکه ای می باشد منطقی ، توصیفی و پرورده ، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهائی که در پی اجرای فرایندهائی زیرا مصاحبه ، نظاره و مطالعه ، پیشینه پژوهش شناسائی شده می باشد . پس از شناسائی متغیرهای مناسب بایستی شبکه ای از روابط  میان متغیرها تدوین گردد  تا بتوان فرضیه های متناسب با آنها را پدید آورد و سپس آزمود . در واقع چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را مشخص می کند همانگونه که مطالعه پیشینه متغیرهائی را که ممکن می باشد مهم باشند و در واقع یافته های پژوهشهای پیشین هستند را شناسائی می کند ، یک چهار چوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، 1388، 94-95) . مطالعه های اخیر نشان می دهد که محققان مختلف متغیر عملکرد را مورد مطالعه قرار داده اند ، نتایج این مطالعه ها گویای آن می باشد که بکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی می توانند بر عملکرد سازمانی اثر بگذارند .

در این پژوهش از یافته های حاصل از مدل لی[1] و همکارانش در سال 2006 بهره گیری گردید که بهره گیری از آنها با شرایط حاکم بر شرکت های موجود در بازارهای تولید قطعات خودروئی کشور ایران بیشتر همخوانی داشته ، عملکرد سازمانی با بهره گیری از معیارهای مالی و بازار که شامل :1 .برگشت سرمایه ROI 2. سهم بازار 3.حاشیه سود فروش  4. رشد ROI 5. رشد فروش 6. رشد سهم بازار 7. موقعیّت رقابتی (,P.111  Li et al,2006) می باشد سنجیده شده می باشد ، یکی از شیوه های ارتقاء عملکرد بهره گیری از شیوه های مدیریت زنجیره تامین مناسب می باشد (Li et al.2006, ,P.111) هدف اصلی فعالیتهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین ، ارضاء تقاضای مشتریان می باشد ، به طوری که بتواند محصول مورد نظر را با حداکثر کیفیت ، حداقل قیمت و در زمان مورد نظر به مشتریان تحویل دهد ، در زنجیره تامین به مقصود بهینه کردن فرایندهای درونی زنجیره ، هر عضو بایستی با دیگر اعضای زنجیره متناسب گردد (عمید و همکاران ، 1386 ،ص 6 &Diana Bratić,2011,P3) که در پژوهش حاضر این شیوه ها عبارتند از 1.مشارکت استراتژیک با تأمین کننده 2.ارتباط با مشتری 3.سطح به اشتراک گذاری اطلاعات 4.کیفیت به اشتراک گذاری اطّلاعات 5.تعویق اندازی,P.109)  Li et al,2006) که تاثیر آنها بر عملکرد سازمانی و نیز مزیت رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . مطالعه ها نشان می دهد که مدیریت زنجیره تأمین از طریق بهبود در روابط برای دستیابی به مزیّت رقابتی قابل اتکا می باشد (Li et al,2006, P.107). در دهه های اخیر کشف گردید که مسیر دستیابی به مزیّت رقابتی از زنجیره تأمین می گذرد (حسینی و همکاران،1389)، در این پژوهش که مزیت رقابتی تأثیر متغیر میانجی را در ارتباط بین بکار گیری شیوه های مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی می باشد اعمال می کند با ابعاد1. قیمت یا هزینه  2.کیفیت  3.قابلیتهای تحویل 4. نوآوری در محصول 5. زمان ارائه به بازار) ,P.111  Li et al,2006)  مورد سنجش قرار می گیرد ، زیرا حفظ و توسعه مزیّت رقابتی خود منجر به عملکرد سازمانی مطلوبتر می گردد(Raduan, C. R.et al,2009,P49) . در پژوهش حاضر در نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش به تصویر کشیده شده می باشد ، محقق با مطالعه ساختار شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی و پژوهش و مطالعه عوامل مربوطه و به کار گیری آنها در صنعت خودروسازی و همچنین با مطالعه های انجام شده و نیز مطالعات دیگر در خارج از کشور از آنها بهره گیری شده می باشد و نتایج قابل قبولی به دست امده را انتخاب نموده می باشد ، در این مدل عملکرد سازمانی متغیر وابسته ، شیوه های مدیریت زنجیره تامین ، متغیر مستقل و مزیت رقابتی متغیر میانجی می باشند .

                                                     

[1] LI

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید