• در اختیار قرار ندادن اطلاعات در زمان موردنیاز
 • ارائه اطلاعات نادرست و غیردقیق
 • پراکندگی اطلاعات و غیرمنظم بودن اطلاعات و عدم دسته­بندی صحیح اطلاعات
 • عدم مطالعه و نقد اطلاعات توسط اعضای تیم مهندسی ارزش
 • عدم ثبت اطلاعات از منابع مختلف اطلاعات
 • عدم برآورد صحیح هزینه­ها جهت شناسایی فعالیت‌های مهم در پروژه به دلیل کمبود زمان
 • 1-1-2-   فاز تحلیل کارکرد

  کارکرد آن چیزی می باشد که یک عنصر یا طرح انجام می­دهد و مالک و بهره­بردار و مشتری برای آن حاضر به انجام هزینه می باشد. تعریف و تحلیل کارکرد قلب روش‌شناسی ارزش می باشد. این مرحله اساسی­ترین وجه فرق روش­شناسی با سایر روش­های بهبود می باشد. هدف این مرحله تعیین سودمندترین اقلام و محدوده­های برای ادامه مطالعات می باشد. لازم می باشد در این مرحله گام­های زیر انجام می­گردد:

  • تشخیص و تعریف کارکردهای محصول، پروژه و یا فرآیند تحت مطالعه به کمک افعال معلوم
  • تنظیم مدل کارکردها
  • تخصیص هزینه و سایر معیارهای قابل‌سنجش به کارکردها
  • تعیین بهای هر کارکرد با در نظر گرفتن گرایش عوامل کلیدی
  • مقایسه هزینه هر کارکرد با بهای آن برای تعیین بیشترین پتانسیل­های بهبود
  • ارزیابی کارکردها بر مبنای کارایی
  • انتخاب کارکردها برای ادامه مطالعات
  • تصحیح دامنه مطالعات

  علاوه بر آنکه تعریف کارکردها زمینه­های تفکر و تمرکز گروه را مشخص می­کند، امکان خلاقیت را نیز افزایش می­دهد. متخصصان مهندسی ارزش اعتقاددارند که یکی از ویژگی­ها و نکات مثبت تعریف کارکرد­ها در قالب دو واژه (اسم-فعل) افزایش احتمال خلاقیت­های بکر را در مرحله بعدی انجام‌گرفته مهندسی ارزش می باشد.

  پس از شناسایی و تعریف کارکردهای محدوده مطالعه مهندسی ارزش، ضروری می باشد این کارکردها سازمان‌دهی و

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  دسته­بندی شوند. در مطالعه مهندسی ارزش کارکردها در دودسته عمده سازمان‌دهی می­شوند:

  1. کارکردهای پایه
  2. کارکردهای ثانویه

  1-1-2-1-     کارکردهای پایه

  این کارکردها هدف­های اصلی هستند که یک محصول برای آن طراحی‌شده می باشد. در بعضی موارد ممکن می باشد محدوده مطالعه مهندسی ارزش بیش از یک کارکرد پایه باشد.

  1-1-2-2-     کارکردهای ثانویه

  کارکردهایی هستند که کارکرد اصلی را پشتیبانی می­کنند. این کارکردها نتیجه رویکرد طراحی و شیوه مورداستفاده در تحقق کارکرد می باشد.

  هدف از فاز تعریف و تحلیل کارکرد در مطالعه مهندسی ارزش در گام نخست درک یکسان، صحیح و کامل اعضای گروه مطالعه مهندسی ارزش، نسبت به اهداف پروژه می باشد. دستیابی به این برداشت مشترک، گروه مطالعه مهندسی ارزش را در شناسایی زمینه­های دارای بیشترین امکان بهبود راهنمایی می­کند و از همین رو می­توان آن را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت مطالعه مهندسی ارزش دانست.

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید