این پژوهش به مطالعه ارتباط بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی  در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان رشت پرداخته می باشد.  لذا فرضیه های این پژوهش بصورت زیر شکل گرفته اند:

1-  بین روا ن نژندی یا روان رنجورخویی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان ارتباط هست.

2- بین برون گرایی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان ارتباط هست.

3- بین گشودگی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان رایطه  هست.

4- بین توافق پذیری مدیران و عملکرد شغلی کارکنان ارتباط هست.

5- بین با وجدان بودن مدیران و عملکرد شغلی کارکنان ارتباط هست.

 

1-7- تعریف متغیرهای پژوهش

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

شخصیت

هیلگار[1]  شخصیت را  الگوی معینی از رفتار و شیوه تفکر تعریف می ‌کند که سازگاری فرد را با محیط تعیین می کند(فراهانی و همکاران،1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ابعاد شخصیت

ابعاد شخصیت به ترتیب عبارت از روا ن نژندی یا روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی، توافق پذیری، با وجدان بودن می باشد (لیندن و نیجنهویس، 2010)

روان نژندی

روان نژندی، تمایل به تجربه پریشانی روان شناختی به شکل اضطراب، خشم، افسردگی، خجالت، تنفر و دامنه  ای از هیجانات منفی را دربرمی گیرد. این بعد، همچنین دارای تمایل به داشتن عقاید غیر واقعی، قدرت کمتر در کنترل تکانه ها و انطباق پذیری پایین تری نسبت به دیگران می باشد(تکلو و همکاران، 2012).

برون گرایی

برون گرایی، شامل اجتماعی بودن و صفاتی مثل سرزندگی، شادابی، جرأت ورزی، نیاز به فعالیت، هیجان و تحرک می باشد(تکلو و همکاران، 2012).

گشودگی

گشودگی، صفات مرتبط با حس زیبایی شناختی، کنجکاوی هوشمندانه، نیاز به تنوع، توجه های غیر متعصبانه، علایق گسترده و در نظر داشتن عاطفه های درونی را مشخص می کند و طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارز شهای غیر متعارف هستند(تکلو و همکاران، 2012).

توافق پذیری

توافق پذیری نیز بر گرایش های ارتباط بین فردی تأکید دارد و صداقت، نوع دوستی و همدردی را دربرمی گیرد و در تضاد با خصومت بدبینانه و خودمحورانه می باشد(تکلو و همکاران، 2012).

با وجدان بودن

با وجدان بودن شامل کوششی منظم برای دستیابی به اهداف و پیروی جدی از اصول می باشد. این افراد توانایی بالایی در کنترل تکانه های خود و همچنین برنامه ریزی برای رسیدن به هدف دارند(حق شناس، 2008).

عملکرد شغلی

عملکرد شغلی به چگونگی انجام وظایف ،فعالیتها و نتایج حاصل از آنها اطلاق میشود . عملکرد شغلی را می توان نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات افراد دانست که نشان دهنده ی اندازه موفقیت و دستاوردهای کسب شده می باشد(عالم تبریزی و همکاران،1388).

 

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

روان نژندی

برای اندازه گیری متغیر روان نژندی از سوالات  1 و 6 و 11 و 16 و 21 و 26و 31و 36 و 41 و 46 و 51 و 56 پرسشنامه (NEO) بهره گیری شده می باشد که در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت و بهره گیری از مقیاس اندازه گیری فاصله ای اعمال شده می باشد.

برون گرایی

برای اندازه گیری متغیر برون گرایی از سوالات  2 و 7 و 12و17و22و 27 و 32و 37 و 42 و 47 و 52 و57 پرسشنامه (NEO) بهره گیری شده می باشد که در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت و بهره گیری از مقیاس اندازه گیری فاصله ای اعمال شده می باشد.

گشودگی

برای اندازه گیری متغیر گشودگی از سوالات  3 و 8 و 13 و 18 و 23 و 28 و 33 و 38 و 43 و 48 و 53 و 58 پرسشنامه (NEO) بهره گیری شده می باشد که در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت و بهره گیری از مقیاس اندازه گیری فاصله ای اعمال شده می باشد.

توافق پذیری

برای اندازه گیری متغیر توافق پذیری از سوالات  4 و 9 و 14 و 19 و 24 و 29 و 34 و 39 و 44 و 49 و 54 و 59 پرسشنامه (NEO) بهره گیری شده می باشد که در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت و بهره گیری از مقیاس اندازه گیری فاصله ای اعمال شده می باشد.

با وجدان بودن

برای اندازه گیری متغیر با وجدان بودن از سوالات 5و 10 و 15 و 20 و 25 و 30 و 35 و 40 و 45 و 50 و 55 و 60 پرسشنامه (NEO) بهره گیری شده می باشد که در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت و بهره گیری از مقیاس اندازه گیری فاصله ای اعمال شده می باشد.

عملکرد شغلی

برای اندازه گیری متغیر عملکرد شغلی از سوالات  1 تا 15 پرسشنامه پاترسون بهره گیری شده می باشد که در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت و بهره گیری از مقیاس اندازه گیری فاصله ای اعمال شده می باشد.

 

1-8- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: موضوع پژوهش حاضر در حوزه مدیریت رفتار سازمانی  می باشد  و به ارتباط بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی می پردازد.

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی پژوهش مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان رشت می باشد.

قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در بازه زمانی زمستان 1392 تا شهریورماه  1393 انجام شده می باشد.

 

1-9- نتیجه گیری

در این فصل ما به مطالعه کلیات و شالوده پژوهش پرداختیم.ومسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت این پژوهش در مدارس آموزش و پرورش استان گیلان را اظهار نموده و فرضیات و اهداف پژوهش را مطالعه نمودیم. چارچوب نظری پژوهش و مدل پژوهش را نیز تشریح نموده و سپس هریک از متغیرهای پژوهش را  نیز تعریف نمودیم .

 

 

[1] Hillgar

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید