1. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی اندازه انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص خطای ریشه میانگین مربع خطا، از روش آریما برتر می باشد.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی اندازه انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص میانگین قدر مطلق درصد خطا، از روش آریما برتر می باشد.
  4. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی اندازه انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص میانگین قدر مطلق خطا، از روش آریما برتر می باشد.
  5. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی اندازه انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص ضریب تعیین، از روش آریما برتر می باشد.

1.2                روش انجام پژوهش

روش انجام این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف، کاربردی می باشد.

 

روش پژوهش از نظر شیوه انجام

در این پژوهش داده­های مربوط به انواع سپرده­های همه شعب بانک سامان شامل سپرده­های قرض­الحسنه و سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار و مجموع سپرده­های مذکور که به صورت روزانه از فروردین 1380 تا اسفند 1390 در دسترس بودند را با بهره گیری مدل آریما و شبکه عصبی مصنوعی پروسپترون چند لایه برای پیش­بینی مورد بهره گیری قرار می­گیرند. زیرا داده­های مورد بهره گیری از نوع داده­های سری زمانی می­باشند، به هنگام بهره گیری از مدل­های آریما بایستی پایایی این متغیرها مورد مطالعه قرار گیرد که از طریق نمودار خودهمبستگی و خود­همبستگی جزئی و آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته، این مسأ‌له مطالعه خواهد گردید. سپس مدل­های مختلف آریما، با در نظر داشتن مطالعه­های انجام شده و در نظر گرفتن معیارهای مورد نظر، برآورد می­گردد و پیش­بینی صورت می­پذیرد. برای طراحی و پیش­بینی مدل­های مورد نظر با بهره گیری از روش آریما از نرم افزار Eveiws بهره گیری می­گردد.

در ادامه از طریق مدل شبکه عصبی، با تاکید بر مدل پروسپترون چند لایه، و با در نظر گرفتن مقادیر نظاره شده به عنوان متغیر Target و متغیر طریقه به عنوان متغیر مستقل، مقادیر خروجی مشخص شده و با هدف کاهش اندازه خطای برآورد، پیش­بینی انجام خواهد گردید. برای طراحی و پیش­بینی مدل­های مورد نظر از نرم افزار MATLAB بهره گیری می­گردد. در قسمت آخر نتایج دو روش با هم مقایسه شده و پیشنهادها و راهکارهایی نیز ارایه خواهد گردید.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید