لویت[9] معتقد می باشد که بازارگرایی به عنوان محرکی جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و کسب یک مزیت رقابتی پایدار، محصول فرهنگ سازمانی می باشد که در جهت ترویج و کسب درجه ی بالایی از بازار محوری می کوشد و در عین حال، تولید کننده ی یک عملکرد برتر نیز می باشد(Sin et al,2005).  بازار گرایی از طریق دستیابی به عملکرد بالا برای شرکت ها باعث ایجاد فرصت های مناسبی برای رفع نیاز های مشتریان  پیش روی رقبا می باشد (& Gow,2012  Micheels). کوهلی و جاوورسکی  1990 مفهوم بازارگرایی را از بعد رفتاری تعریف می کند. کوهلی و جاوورسکی به جای تمرکز بر مشتری عنصر اصلی محیط گرایی را تمرکز بر اطلاعات بازار یا هوشمندی بازار معرفی می کنند. بازارگرایی از دیدگاه آنان به عنوان تولید اطلاعات در سطح سازمان، انتشار اطلاعات در بین بخش های مختلف سازمان و پاسخگویی به آن در گستره سازمانی تعریف می گردد. پاسخگویی، اندازه سازگاری یا هماهنگی سیاست های بازاریابی شرکت را با اطلاعات بازار نشان می دهد Awwad & Agti ,2011)).

 

[1] Market Orientation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Shapiro

[3] Kohli & Jaworski

[4] Narver & Slater

[5] Ruekert

[6] Gainer &Pandanyi

[7]  Carr & Lopez

[8] panigyrakis & Theodoridis

[9] Levitt

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید