مبنای پژوهش حاضرالگوی بهره گیری شده توسط ژانگ[1] و همکاران (2010) انجام یافته می باشد. در پژوهش حاضر متغیر مستقل عبارت می باشد از اعتماد و خودآگاهی، متغیر وابسته تمایل به اشتراک دانش و متغیر امنیت روانشناختی به عنوان متغیر میانجی می باشد. با در نظر داشتن نتایج تعدادی از مطالعات سازمانی مشخص شده می باشد که امنیت روانشناختی کارکنان یک عامل مهم بررفتار کارکنان در سازمان می باشد. اگر فرض گردد که تمایل به اشتراک دانش نیز یک رفتار فردی باشد لذا می توان گفت که امنیت روانشناختی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش کارکنان می تواند تاثیرگذار باشد. همچنین وجود اعتماد بین کارکنان باعث می گردد که تمایل آنان به اشتراک دانش با یکدیگر بیشتر گردد، زیرا در محیط مملو از اعتماد کارکنان علاقه به بروز رفتارهای مطلوب دارند. همچنین وجود اعتماد و خودآگاهی خود می توانند منجر به احساس امنیت روانشناختی در کارکنان گردد. در یک محیط مبتنی بر اعتماد افراد ترسی از عواقب اظهارنظر و اظهار ایده و دانش خود نخواهند داشت و این امر باعث باعث افزایش سطح امنیت روانشناختی ادراک شده افراد می گردد (ژانگ و همکاران، 2010). با در نظر داشتن موارد اظهار شده هدف نهایی از انجام این پژوهش  مطالعه روابط بین متغیر های پژوهش در قالب مدل علّی زیر در جامعه مورد مطالعه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-1: مدل نظری پژوهش (ژانگ و همکاران، 2010)

 

1-6- فرضیه های پژوهش:

با در نظر داشتن چارچوب نظری و اهداف تعریف شده پژوهش فرضیه های پژوهش به تبیین زیر می باشد:

فرضیه 1: خودآگاهی بر امنیت روانشناختی در کارکنان علوم پزشکی گیلان تاثیر دارد.

فرضیه 2: امنیت روانشناختی کارکنان بر تمایل به اشتراک گذاری دانش در کارکنان علوم پزشکی گیلان تاثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه 3: اعتماد برامنیت روانشناختی در کارکنان علوم پزشکی گیلان تاثیر دارد.

فرضیه 4: اعتماد بر تمایل به اشتراک گذاری دانش در کارکنان علوم پزشکی گیلان تاثیر دارد.

 

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

تمایل به اشتراک دانش (متغیر وابسته پژوهش)

تعریف نظری: تمایل به اشتراک دانش در این پژوهش به معنی این می باشد که افراد تمایل دارند دانش ضمنی و صریح خود را به مقصود ایجاد دانش جدید به گونه متقابل مبادله کنند (Kamas, ak & Bulutlar, 2009) و دانش شخصی خود را با همکاران به اشتراک گذاشته و با مشارکت موثر در اشتراک گذاری دانش در سازمان سهیم باشند (zhang & et al., 2010).

تعریف عملیاتی: تمایل به اشتراک دانش در این پژوهش توسط شاخص هایی مانند قصد ادامه اشتراک دانش، مشارکت موثر در اشتراک گذاری دانش، قصد شرکت در گروه های مختلف سازمانی جهت اشتراک دانش و تبادل افکار با همکاران در مورد مسایل سازمانی و با بهره گیری از سوالات 1 تا 10پرسشنامه و با بهره گیری از طیف پنج گزینه ای لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد سنجیده می گردد.

 

امنیت روانشناختی(متغیر میانجی)

تعریف نظری: امنیت روانشناختی حالتی می باشد که فرد احساس خود را بدون ترس از پیامدهای منفی برای وضعیت شغلی وحرفه ای خود نشان می دهد (zhang & et al., 2010).

تعریف عملیاتی: امنیت روانشناختی در این پژوهش توسط شاخص های عدم هراس از اشتراک گذاری دانش، عدم هراس از اظهار نظرات خود در مباحث سازمانی و عدم احساس تهدیدآمیز بودن محیط سازمان را برای اظهار دانش شخصی فرد و با بهره گیری از سوالات 11 تا 13پرسشنامه و با بهره گیری از طیف پنج گزینه ای لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد سنجیده می گردد.

 

خودآگاهی(متغیر مستقل)

تعریف نظری: خودآگاهی، عبارت می باشد از توانایی تشخیص و درک خلق و خو، عواطف و      محرک های فرد و همچنین اثری که فرد بر دیگران دارد (مقیمی و رمضان، 1390).

تعریف عملیاتی: خودآگاهی در این پژوهش توسط شاخص های احساس نگرانی فرد از درک متقابل همکاران در مباحث سازمانی و ترس فرد از وجود نقطه ضعف شخصی در مباحث سازمانی و با بهره گیری از سوالات 14 تا 15پرسشنامه و با بهره گیری از طیف پنج گزینه ای لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد سنجیده می گردد.

[1]. Zhang et al.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید