1-7-1 تعریف نظری سرمایه اجتماعی

فوکویاما[1] (1995 ) سرمایه اجتماعی را به عنوان ” توانای افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها می داند ” Fu ;  2004 : 19)) .  بعدها فوکویاما  ) 1999) تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی ارائه می دهد و می گوید : سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف نمود ( زمردیان و رستمی ؛  1389 : 51).

1-7-2 تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی

برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه مقاله  الینجر [2] (2011) بهره گیری شده که خود این مقاله پرسشنامه خود را از کوهن و پروساک [3] (2001 )  بر گرفته اند. این پرسشنامه در مورد سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی می باشد و دارای 3 بعد زیر  می باشد :

  • ایجاد ارتباطات : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی می باشد که موجب تعمیق روابط با همکاران و ایجاد یک حس قوی در اجتماع می گردد.
  • توانایی اعتماد : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی می باشد که به جای دادن دلایلی به کارکنان برای پاسخ دادن به سازمان ، دلیل اعتماد به نفس و دفاع از نمایندگی آنها در سازمان می باشد.
  • پرورش همکاری : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی می باشد که نسبت به کوشش فردی به پاداش های مشترک تشویق می کند : 573) (Ellinger et al. ;  2011 .

آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از شماره 7-1  برگرفته از سوالات پرسشنامه  مربوط به مقاله ای الینجر و همکاران   : 574) (Ellinger et al. ;  2011 می باشد که در طیف لیکرت 5 نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می گردد .

 

1-8 تعریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته

1-8-1 تعریف نظری عملکرد شغلی

عملکرد عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته می باشد ( شریف زاده ؛ خیر اندیش ؛  1388 : 37) . عملکرد شغلی » در واقع به مجموع رفتارهایی که افراد ، در ارتباط با شغل از خود بروز می دهند یا به تعبیری اندازه محصول ، پیامد و یا بازده ای می باشد که به موجب اشتغال فرد در شغل خود، حاصل می گردد ، تعریف می گردد «  (مؤذن ؛ موحد محمدی؛ رضوانفر ؛ میرترابی ؛  1390  : 135).

1-8-2   تعریف عملیاتی عملکرد شغلی

برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه مقاله بابین و بولس [4](1996) بهره گیری شده می باشد . این مقاله تمرکز به خودارزیابی عملکرد شغلی دارد ، در این مقاله اظهار شده که کارکنان با در نظر گرفتن شرایط محیطی خود و مواردی زیرا انگیزه درونی ، تسهیل رهبری و پشتیبانی ، دوستی و گرمای کار گروهی و تأثیر استرس به ارزیابی این که چه اندازه کار خود را خوب انجام می دهند می پردازند(   Bobin &  Boles ; 1996 : 58 )  سوالات این پرسشنامه تمرکز دارد بر اندازه پاسخ دهی کارکنان  از نظر عملکرد نسبت به همکاران خود ، مقایسه کیفیت کار فرد پیش روی کار دیگران و ارائه استاندارد های مهم برای سنجش عملکرد(  Bobin & Boles ;  1996 : 63  )

آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از شماره 22-18 برگرفته از سوالات پرسشنامه  مربوط به مقاله  بابین و بولس  ( Bobin &  Boles ;  1996 : 72 ) می باشد که در طیف لیکرت 5 نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می گردد .

9- Fukuyam

10 Ellinger

11 Cohen & Prusak

12 – Bobin & Boles

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید