با در نظر داشتن پیشینه پژوهش، پژوهش­های خارجی متعددی در ارتباط با تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان انجام شده می باشد اما تاکنون در کشور ایران به چنین پژوهش­هایی انجام نشده می باشد و شاید این پژوهش یکی از اولین کارها در این زمینه باشد که بتواند کمکی در راستای تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان در کشور باشد. پس به گونه مفهومی، این پژوهش ارتباط میان جو تیمی، توانمندسازی رهبری و تسهیم دانش را مطالعه می کند. به علاوه، این پژوهش فرض می کند که هر چه بین کارکنان جو تیمی بیشتری وجود داشته باشد، رفتار تسهیم دانش بین کارکنان بیشتر خواهد بود. پس مدل مفهومی این پژوهش که تلفیقی برگرفته از پژوهش­های ذکر گردیده در پیشینه خصوصاً پژوهش لیانگ و ایکسیو، برادلی[1] (2010) می باشد به تبیین ذیل ارائه می­گردد.

جو تیمی
توجه تسهیم دانش
رفتار تسهیم دانش
توانمندسازی رهبری
H1
H2
H5
H4
H3
متغیرهای تعدیل گر

جنسیت                  سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1-1 (مدل تحلیلی پژوهش بر گرفته از پژوهش لیانگ و همکاران ،2010).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

1-6 فرضیه‌های پژوهش

این پژوهش دارای هفت فرضیه می باشد که به تبیین زیر می باشد:

  1. بین جو تیمی و در نظر داشتن اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت ارتباط معناداری هست.
  2. بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت ارتباط معناداری هست.
  3. بین توانمندسازی رهبری و در نظر داشتن اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت ارتباط معناداری هست.
  4. بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت ارتباط معناداری هست.
  5. بین توجه و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت ارتباط معناداری هست.
  6. بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت تفاوت معناداری هست.
  7. بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت تفاوت معناداری هست.

 

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

1-7-1 تعاریف نظری

جو تیمی: جو تیمی جوی می باشد که بین دو یا چند نفر که به گونه مستقیم  با یکدیگر تعامل کرده و دارای مهارتهای مکمل  هستند به وجودمی آید و از شرایط آن این می باشد که آن افراد مقصد واحدی دارند، به اهداف عملکردی مشترک متعهدند، رهیافت واحدی نسبت به مسائل دارند و نسبت به آن همگی پاسخگو هستند (مومنی، 1384: 23).

اشتراک دانش: اشتراک دانش یک فرآیند سازمانی می باشد که، تأثیر پایه­ای در ایجاد ایده­های جدید و فرصت­های تجاری خلاق بازی می­کند. همه مزایای دانش به اشتراک گذاشته شده مؤثر، از کارکنان درگیر بوسیله عملکردشان و همین بهبود مالی، بازاریابی و سایر خروجی­های سازمان به گونه مؤثری باعث برقراری ارتباط می­گردد (لیانگ ،2010).

رفتار تسهیم دانش: به عنوان یک رفتار اجتماعی به ناچار در معرض افزایش تاثیرات اجتماعی افراد دیگر می باشد. به نقل از لیانگ (2010) محیط اجتماعی یک منبع مهمی از اطلاعات می باشد که افراد جهت ساختار واقعی و تصورات فرموله شده، توجه­ها و رفتار بهره گیری می­کنند.

توانمندسازی رهبری: توانمندسازی، فرایند مداومی می باشد که بوسیله عواملی مثل فرهنگ سازمانی و تمرین‌های مدیریتی که خودکارایی کارمندان را افزایش می‌دهد، تعریف می گردد (یه و لین[2]، 2012). شلتون[3] (2012)، توانمندسازی رهبری را حرکت از نظام تصمیم‌گیری سلسله مراتبی توسط مدیران به نظام کاهش سلسله مراتب کنترل و تصمیم‌گیری توسط رده‌های پایین تعریف می کند.

1 – Xue & Bradley & Liang

[2]-Yeh & Lin

2– Shelton

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید