جو تیمی: میانگین نمره­ای می باشد که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط لیانگ و ایکسیو، برادلی[1] (2010) تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل 8 سؤال می­باشد، گزینه‌های سؤالات مدرج و از طیف 5 درجه لیکرت می­باشد که گزینه ها از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری شده می باشد.

رفتار تسهیم دانش : میانگین نمره­ای می باشد که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط لیانگ و همکاران ،2010تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل 3 سؤال می­باشد، گزینه‌های سؤالات مدرج و از طیف 5 درجه لیکرت می­باشد که گزینه ها از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نظر داشتن اشتراک دانش: میانگین نمره­ای می باشد که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط لیانگ و ایکسیو، برادلی (2010) تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل 3 سؤال می­باشد، گزینه‌های سؤالات مدرج و از طیف 5 درجه لیکرت می­باشد که گزینه ها از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری شده می باشد.

توانمندسازی رهبری: میانگین نمره­ای می باشد که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط لیانگ و همکاران ،2010تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل 18 سؤال می­باشد، گزینه‌های سؤالات مدرج و از طیف 5 درجه لیکرت می­باشد که گزینه ها از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری شده می باشد.

 

1-8 قلمرو پژوهش

1-8-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش مطالعه تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین  کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت می­باشد که در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت دولتی می باشد.

 

1-8-2 قلمرو مکانی

این پژوهش در گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت انجام شده می باشد.

 

1-8-3  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از بهمن 1392 تا بهمن سال 1393 بود.

پرسش نامه ها در فروردین 1393 به کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2 داده گردید و پس از آن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.


 

[1] – Xue & Bradley & Liang

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه