مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمندسازی تأکید دارند

1- مدل باون و لاولر: این صاحبنظران عامل توانمندی را در چهار جزء سازمانی می‌دانند.

 1. اطلاعات درمورد عملکرد سازمان
 2. پاداش بر مبنای عملکرد سازمانی
 3. قدرت در اخذ تصمیمات مؤثر بر جهت سازمان
 4. قدرت در اخذ تصمیمات مؤثر بر عملکرد سازمان

2- مدل اسپریتزر[1]: اسپریتزر بر مبنای آزمون مدل توماس و ولتهوس در سطح کارکنان میانی یک سازمان تجاری و کارکنان سطح عملیاتی یک سازمان بیمه، عوامل مؤثر بر توانمندی روانی و نتایج حاصله از توانمندی روانی را در قالب مدل تصویری چنین اظهار می‌دارد (اسپریتزر،1995).:

 

* دسترسی به اطلاعات

(مأموریت و عملکرد سازمان)

* پاداشها

توانمندی روان

* تأثیر

* عزم شخصی

* شایستگی

* معناداری

* اثربخشی سازمان

* خلاقیت

 

 

 

 

 

 

 

شکل2-1 مدل اسپریتزر منبع: (اسپریتزر،1995).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مدل کوئین و اسپریتزر[2]: ایشان در نظر داشتن توانمندسازی را به دو دیدگاه ایستا و پویا تقسیم‌بندی می‌کنند. در دیدگاه ایستا اعتماد بر این می باشد که توانمندسازی تفویض تصمیم‌گیری در یک چارچوب روشن می باشد. پاسخگویی تفویض می گردد و افراد در برابر نتایج مسئول هستند. اما در یک توجه پویا، توانمندسازی پذیرش ریسک، رشد، تغییرات، درک نیازهای کارکنان، مدلسازی رفتار توانمند برای آنها، تیم‌سازی و ترغیب رفتار همکارانه، تشویق ریسک‌پذیری هوشمندانه و اعتماد کردن به افراد در اجرای کار می باشد. به هر حال هر یک از دو دیدگاه ایستا و پویا دارای نقص می باشد و ترکیبی از این دو مورد نیاز می باشد. ایشان عقیده دارند برای حرکت از دیدگاه پویا چهار گام نیاز می باشد:

 1. ایجاد چشم‌انداز روشن و چالش برای رسیدن به آن
 2. جریان باز اطلاعات و انجام کار تیمی
 3. برقراری نظم و اعمال کنترل
 4. وجود طرفداری سازمانی و احساس امنیت و ثبات(جانسون[3]،2013).

4- مدل آلفرد باندورا[4]: باندورا اعتقادات خوداثربخشی و تأثیر آن را در احساس توانمندی شخص مفهوم‌سازی کرده می باشد.

 1. بهره گیری از طرفداری احساسی مثبت در فشارها و هیجانات کاری.
 2. بهره گیری از ترغیب و تشویق مثبت.
 3. داشتن مدل از افراد موفقی که اعضا آن‌ها را می‌شناسند.
 4. تحقق تجارب واقعی از تسلط در انجام موفق کارها(جانسون،2013).

5- مدل ایده‌ال نولر[5]: وی اظهار می‌دارد که ما از توانمندسازی فرد یا گروهی از افراد در یک جایگاه معین وقتی دارای شرایط زیر هستند سخن می‌گوییم:

 1. توانایی کامل تصمیم‌گیری را دارا هستند.
 2. مسئولیت کامل اجرای هر نوع تصمیم را به عهده دارند.
 3. دسترسی کامل به ابزارهای مرتبط با تصمیم‌گیری و اجرا آن را دارند.
 4. *مسئولیت کامل پذیرش پیامدهای هرنوع تصمیم گرفته شده را دارند(فرهنگی واسکندری،1390).

[1]-Spreitzer

[2]-Quinn & Spreitzer

[3]-Johnson

[4]-Alfred Bandura

[5]-Noller

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید