در این مدل ترویج  سرمایه اجتماعی به عنوان  یک طرح توسعه سازمانی متغیر مستقل می باشد و تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات به عنوان توجه کارکنان متغیرهای میانجی  این مدل می باشند و عملکرد شغلی  و  رفتار  شهروندی سازمانی جزء رفتار کارکنان اظهار شده می باشد . الینجر[1] و همکارانش (2013) در  پیاده سازی   این  مدل  از  دو  تئوری  بهره گیری  نموده اند  : 1- سرمایه اجتماعی آدلر و کوان [2]  (2002) و ناهاپیت و گوشال[3] (1999) و 2- اقدام معقول  [4] فیش بین و آجزن [5] (1975). تئوری سرمایه اجتماعی بیش بینی کننده این می باشد که ، با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی می توان مستقیماً بر رفتار کارکنان تأثیر گذاشت در واقع هدف این می باشد که رفتارهای مدیریتی با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی سازگار گردد  و تئوری اقدام معقول  اظهار کننده این می باشد که توجه ها به عنوان نیت رفتاری می توانند  پیش بینی کننده رفتار و تسریع کننده  طریقه آن باشند. در واقع مدل زیر سرمایه اجتماعی را به عنوان کاتالیزوری برای شکل گیری توجه کارکنان پیشنهاد می دهد و طبق تئوری سرمایه اجتماعی ،  پیش بینی می کند که سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی می تواند موثر باشد و طبق تئوری اقدام معقول  پیش بینی می کند که  تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات می تواند موجبات رفتارهای عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی گردد و در نهایت مطابق با ادبیات پادساکوف ، آهیرنه و مکنزی[6] (1997) پیش بینی می کند عملکرد شغلی بر رفتارشهروندی سازمانی می تواند  تأثیر بگذارد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 1-1 )مدل مفهومی پژوهش Ellinger  et.al , 2013 , p 1126) )

1-6 فرضیه ها

1- سرمایه اجتماعی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

2- سرمایه اجتماعی برتعهد به کیفیت خدمات کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

3-الف- سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

3-ب- سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

4-ب- تعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دا

دارد.

5-الف- تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

5-ب- تعهد به کیفیت  خدمات بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

6- عملکرد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

3 Ellinger

4 Adler & Kwon

5 Nahapiet & Ghoshal

6 The Theory of  Reasoned Action

7 Fishbein & Ajzen

8 Podsakoff, Ahearne, & MacKenzie

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید