فرضیه­های فرعی:

  1. ویژگی شخصیتی وظیفه مداری مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.
  2. ویژگی شخصیتی گشودگی تجربه مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.
  3. ویژگی شخصیتی برون گرایی مدیران برابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیرمی گذارد.
  4. ویژگی شخصیتی ثبات هیجانی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.
  5. ویژگی شخصیتی همسازی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.

6-1-  نوآوری پژوهش

ادبیات تحقیقی مدیریت در حوزه کارآفرینی تاکنون به این مقوله که؛ “کارآفرینی می‌تواند تحت تأثیر ویژگی­های پایه­ای شخصیتی قرار بگیرد” نپرداخته می باشد. این پژوهش راهگشای تحقیقات متعدد بسیاری می باشد. به خصوص اهمیت موضوع از این جهت می باشد که پژوهش حاضر در ایران انجام گرفته و طبیعتا همانند بسیاری از تحقیقات دیگر در تعمیم نتایج تحت تاثیر متغیرهای فرهنگی سایر جوامع قرار نگرفته می باشد و تعمیم آن در این جامعه آسانتر و علمی­تر می باشد.

7- 1-  روش پژوهش

 1-7-1-  روش ­شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از منظر روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. داده­های این پژوهش نیز بصورت کمی می باشد.

2-7- 1-  روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از مطالعات کتابخانه­ای برای تهیه ادبیات موضوعی و شاخص و پرسشنامه و از پرسشنامه برای تهیه داده­های میدانی بهره گیری شده می باشد.

با در نظر داشتن اینکه پژوهش حاضر توصیفی می باشد و از مدلهای استانداردی برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته بهره گیری گردید، محقق با بهره گیری از پرسشنامه­های علمی که بدین مقصود طراحی شده­اند به جمع آوری داده­ها پرداخت و به تبیین روابط بین متغیرها پرداخت.

3-7- 1-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با در نظر داشتن نرمال بودن داده­های حاصل از پرسشنامه در این پژوهش از آزمونهای همبستگی پارامتریک بهره گیری گردید. جهت بالا رفتن اعتبار نتایج پژوهش، محقق کوشش با افزایش تعداد پرسشنامه­ها به ویژگی نرمال بودن داده­ها دست پیدا نمود.

4-7- 1-  جامعه و نمونه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت بیمه البرز می باشد. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران بهره گیری گردید. روش برآورد حجم نمونه کوکران به تبیین ذیل می باشد: حجم مناسب نمونه براساس تصمیم در مورد سطح دقت مورد انتظار و مقدار خطای استاندارد قابل پذیرش، برآورد می گردد. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران بهره گیری می گردد. روش برآورد حجم نمونه کوکران به تبیین ذیل می باشد:

که در آن: N حجم جامعه آماری،  n = نمونه آماری

96/1= t  تی استیودنت (فاصله اطمینان در سطح معناداری 95/0 (مقدار متغیر متناظر با سطح آلفای -1)

5/0d= درجه اطمینان

5/0p= احتمال موفقیت (نسبت حائزین صفت خاص در جمعیت نمونه)

5/0q= احتمال عدم موفقیت (نسبت فاقدین صفت خاص در جمعیت نمونه) (آذر، 1380:22).

پس حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه گردیده می باشد:

تعداد نمونه آماری این پژوهش با خطای 5%   برابر با  168 نفر می باشد.

8- 1-  سوابق مربوط

سوزان (2002)، در پژوهش خود پیرامون مطالعه ارتباط بین کارآفرینی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک رهبری مدیران با عملکرد آنان، تعداد 520 نفر از مدیران مدارس دوره متوسطه را با بهره گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای گزینش نموده و در نهایت با بهره گیری از مدل آماری رگرسیون چند متغیری، مشخص ساخت که کارآفرینی و سبک رهبری، ارتباط مثبت معنی‌داری را با عملکرد مدیران نشان می‌دهند. در حالیکه هیچگونه ارتباط معنی داری بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران با عملکرد آنان نظاره نشده می باشد.

درتحقیق طباطبایی (1382) که تحت عنوان مطالعه ارتباط بین عزت نفس، کارآفرینی، سلامت عمومی و عملکرد مدیران زن وزارت کار صورت گرفته می باشد، با مطالعه‌های میدانی و بهره گیری از مدل آماری t هسته (قبل از آموزش کارآفرینی و بعد از آموزش کارآفرینی) به این نتیجه رسید که کارآفرینی باعث افزایش عملکرد، سلامت عمومی و عزت نفس می گردد. وی ارتباط بین متغیرهای مذکور را در سطح 01/0 = α گزارش نموده می باشد.

در پژوهش احمدیان (1379) که در زمینه مطالعه ارتباط بین کارآفرینی با عملکرد و عزت نفس مدیران صورت گرفته می باشد، وی تعداد 217 نفر از مدیران شرکت نفت را با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب نموده و با بهره گیری از مدل آماری رگرسیون کاننی، تعیین ساخت که عملکرد ارتباط مثبت  معنی داری را با کارآفرینی و عزت نفس نشان می‌دهد و به میزانی که مدیر از ویژگی کارآفرینی برخوردار باشد، به همان نسبت عملکرد وی و همچنین عزت نفس او نیز افزایش می‌یابد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید