با در نظر داشتن اهداف و سوالات پژوهش، فرضیات اصلی و فرعی به تبیین زیر تدوین گردیده‌اند:

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش:

عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارند.

1-5-2- فرضیه‌های فرعی پژوهش:

 فرضیه اول: آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

فرضیه دوم: آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

فرضیه سوم: آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

فرضیه چهارم: آمیخته قیمت کالای سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

1-6- هدف پژوهش :

1- شناسایی اثر عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان.

1-7- قلمرو پژوهش:

1-7-1- قلمرو زمانی پژوهش:

پژوهش حاضر از خرداد تا مرداد 1392 انجام شده می باشد.

 

 

1-7-2- قلمرو مکانی پژوهش:

پژوهش حاضر در شهر بابل و شرکت لبنی صالح انجام شده می باشد.

1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش:

پژوهش حاضر در حیطه مطالعات تئوری مدیریت و مدیریت بازاریابی می‌باشد و همچنین عواملی که بر توسعه پایدار محیط زیست اثرگذار می باشد را بر شمرده و تأثیر آمیخته بازاریابی سبز برقصد خرید مصرف کنندگان را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

1-8- جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش:

نکته مهم در جدید بودن این پژوهش در آن می باشد که برای نخستین بار مفهوم آمیخته بازاریابی سبز در صنایع غذایی در سطح استان مازندران تحلیل می گردد.

1-9- روش کار:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9-1- نوع روش پژوهش:

این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر قطعیت داده ها با در نظر داشتن داشتن فرضیه و فرضیه آزمایی از نوع تحقیقات قطعی به شمار می رود و کوشش دارد تا به یک مسئله واقعی که در اقدام هست طی یک فرآیند پژوهش پاسخ دهد. برای سنجش توجه مصرف کنندگان محصولات شرکت لبنی صالح از پرسشنامه استاندارد بهره گیری شده که یکی از رایج‌ترین ابزارهای پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش می باشد، که می‌توان علاقه و توجه فکری افراد را مورد مطالعه قرار داد. همچنین زیرا داده‌های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای مطالعه توزیع ویژگی‌های جامعه آماری انجام می گردد این پژوهش از شاخه پیمایشی می باشد.

 

 

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش:

1-10-1- مسئولیت اجتماعی سازمان:

مسئولیت اجتماعی به تصمیم گیری سازمان بر مبنای ارزش‌های اجتماعی، اصول اخلاقی و الزامات قانونی با در نظر داشتن منافع بلندمدت افراد، جوامع و محیط زیست تصریح دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی فراتر از الزامات تکنیکی، قانونی و اقتصادی سازمان قدم برداشتن و در جهت ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی کوشش کردن می باشد. ایجاد روابطی پایدار با مشتریان، تأمین کنندگان، کارکنان و جوامع منجر به افزایش رقابت پذیری سازمان شده که خود منجر به تدوین استراتژی‌هایی می گردد که اهمیت بیش‌تری به رعایت مسئولیت‌های اجتماعی قائل می باشد. اتخاذ این رویکرد منجر به رشد و سودآوری سازمان در بلندمدت می گردد. در واقع بدون سودآوری، سازمان قادر به پایبندی به مسئولیت اجتماعی خود نخواهد بود (کارنا[1] و همکاران،2003، ص894).

مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر بسزایی بر فعالیت‌های بازاریابی سازمان می‌گذارد، که از طریق آمیخته بازاریابی تأثیر خود را در محیط سازمان اعمال می کند. بازاریاب از طریق ابزارهایی زیرا بسته بندی، تبلیغات و فروش شخصی که به مقصود تولید و عرضه کالا و خدمات مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، می‌تواند در اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان قدم بردارد. همان گونه که گفته گردید، مسئولیت اجتماعی سازمان مفهوم گسترده‌ای می باشد و سازمان را نیز در برمی گیرد، از این رو بازاریاب می‌بایست در تعیین ترکیب آمیخته بازاریابی علاوه بر رفاه عمومی، مسایل زیست محیطی و منافع بلندمدت جامعه؛ به عامل بالقوه سود نیز توجه نماید تا بقای سازمان را نیز تضمین نماید. (کاتلروهمکاران،2008،ص581).

[1] Karna

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید