فرضیه یک حدس بخردانه می باشد که بر اساس آن پزوهشگر راه حل های احتمالی مساله را پیشنهاد می کند و به خصوص ارتباط بین متغیرهای موجود را پیش بینی می کند.(خلعتبری،1387)

به مقصود یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردیده می باشد:

فرضیه 1 : بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.

فرضیه 2 : بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.

فرضیه3 :. بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.

فرضیه 4 : تفاوت معناداری بین سود هر سهم، اهرم مالی و نسبت کیو توبین  در صنایع مختلف هست.

فرضیه فرعی 4-1- تفاوت معنا داری بین سود هر سهم در صنایع مختلف هست.

فرضیه فرعی 4-2- تفاوت معنا داری بین نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف هست.

فرضیه فرعی 4-3- تفاوت معنا داری بین نسبت کیو توبین در صنایع مختلف هست.

 

1-7- روش اجرای پژوهش

1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

گستره این پژوهش در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی در حوزه مدیریت مالی قرار دارد و به مطالعه ارتباط سود هر سهم، اهرم مالی، Q توبین با قیمت سهام شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

قلمرو زمانی: داده های این پژوهش از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 را شامل می گردد.

قلمرو مکانی: بازار سرمایه کشور –  مشخصا بورس اوراق بهادار تهران – می باشد.

داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد:

   الف) منابع کتابخانه ای

    ب) سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    ج) نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی

 

1-7-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش

پژوهش حاضر در حوزه مدیریت مالی قرار دارد که جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد. روش نمونه گیری در این پژوهش حذفی سیستماتیک می باشد.

تعداد نمونه محاسبه شده برای فرضیات اول الی سوم پژوهش 93 شرکت برای هر سال مالی می باشد. همچنین با در نظر داشتن وجود شرط چهارم برای فرضیه اصلی چهارم سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ به عنوان نمونه مورد نظر تلقی می گردد.

 

1-7-3- روش تجزیه وتحلیل داده­ها

در این پژوهش با در نظر داشتن اهداف پژوهش و فرضیات مطرح شده، از روش های زیر به مقصود مطالعه روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته بهره گیری شده می باشد:

 

  1. روش بهره گیری شده برای آزمون سه فرضیه اول:

در پژوهش حاضر به مقصود آزمون سه فرضیه اول از مدل رگرسیون چندگانه به تبیین زیر بهره گیری شده می باشد:

  • lnMVPSit = a0 + a1EPSit + a2BVPSit + a3DPSit+ εit
  • lnMVPSit = a0 + a1LEVit + a2BVPSit +a3DPSitit  
  • lnMVPSit = a0 + a1Tobins Qit + a2BVPSit +a3DPSitit                            

 

 

  1. روش بهره گیری شده برای آزمون فرضیه اصلی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن:

به مقصود آزمون فرضیه فرعی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن طبق شروط نمونه حاضر سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ انتخاب گردید و سپس به مطالعه وجود تفاوت معنی دار بین اهرم مالی، سود هر سهم و نسبت Q توبین این سه صنعت پرداخته گردید.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید