در این پژوهش متغیر مستقل عدالت سازمانی و متغیر وابسته تعهد سازمانی کارکنان می باشد.

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل

عدالت سازمانی :واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ[1] درسال(1987) مطرح گردید. به نظرگرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری درسازمان مرتبط می باشد. در واقع این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر تأثیر انصاف در محیط کاری به کار برد.(طاهری عطار، 1387: 1).

ابعاد عدالت سازمانی بر اساس مدل سه بعدی عبدالخلج علوی و عبدوس ستار عباسی (2012) به تبیین زیر می باشد :

 

تعریف مفهومی: عدالت توزیعی  به قضاوت برابری توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصت های ارتقاء در یک بافت سازمانی تصریح دارد. این تئوری اظهار می کند که افراد تعادل نسبی نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده- ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می کنند( حقیقی و همکاران،1388، ص82).

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از منصفانه بودن برنامه کاری، سطح پرداخت، بار کاری منصفانه، پاداش عادلانه، مسئولیت های شغلی عادلانه ؛سؤالات مربوط به آن از سؤال1تا5 می باشد. (Alvi, Abbasi, 2012, p 645)

 

  • عدالت رویه ای :

تعریف مفهومی: قضاوتی پیش بینی کننده می باشد و فرد از طریق تجزیه و تحلیل ذهنی مقدمات، امکان وقوع بی عدالتی را در آینده براورد می ‌کند( همان منبع، ص83).

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از علاقه سرپرست ابرای ارزیابی عملکرد کارکنان،صادق بودن دررسیدگی از عملکرد کارکنان،در نظر گرفتن دیدگاه های کارکنان؛سؤالات مربوط به آن از سؤال6تا11می باشد(همان منبع).

 

3- عدالت مراوده ای :

تعریف مفهومی:روشی می باشد که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود( همان منبع، ص84).

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از تصمیم گیری درمورد شغل با عزت و تکریم، حساس بودن سرپرست نسبت به نیازهای شخصی کارکنان، اتخاذ تصمیم در مورد شغل کارکنان بصورت صادقانه ، نگران بودن در مورد حقوق کارکنان، اتخاذ تصمیم سرپرست درمورد شغل به صورت منطقی ، تبیین تصمیم سرپرست در مورد شغل بصورت شفاف؛سؤالات مربوط به آن از سؤال12تا20 می باشد (همان منبع).

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته

تعهد سازمانی : از نظر رابینز تعهد سازمانی عبارت می باشد از حالتی که فردی سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند( Michael & Court & Petal, 2009 , pp. 268- 269).

طبق تعریفی که آلن و می یر از تعهد سازمانی دارند، تعهد سازمانی از سه بعد زیر مورد مطالعه قرار می گیرد :

تعریف مفهومی: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمان با داشتن احساس مثبت می باشد. کارکنان با تعهد عاطفی قوی در سازمان باقی می مانند زیرا آنها می خواهند که در سازمان بمانند (امیریان زاده، قلتاش، مختاری، 1391، ص 23).

تعریف عملیاتی: گذراندن مسیر شغلی،بحث کردن با افراد درون سازمان،معضلات سازمان مشکل کارکنان، وابستگی به سازمان،متصل بودن به سازمان بصورت عاطفی،معنادار بودن سازمان از نظر شخصی،احساس تعلق قوی به سازمان و سازمان به عنوان بخشی از خانواده؛سؤالات مربوط به آن از سؤال1تا8 می باشد.

 

  • تعهد مستمر :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف مفهومی: شامل تعهدی می باشد که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان می باشد و کارمند در زندگی سازمان سهیم می گردد . در این بعد از تعهد ، کارکنان در سازمان می مانند زیرا نیاز دارند که بمانند و دارای وفاداری بالا در سازمان هستند(امیریان زاده، قلتاش، مختاری، 1391، ص 23).

تعریف عملیاتی: ضرورت ماندن در سازمان، دشوار بودن ترک سازمان، مختل شدن زندگی بر اثر ترک، جایگزین کردن بر اثر ترک سازمان، ترک سازمان بر اثر فداکاری، دلهره و نگرانی در صورت ترک سازمان، پرهزینه بودن ترک سازمان؛سؤالات مربوط به آن از سؤال9تا15 می باشد.

 

  • تعهد هنجاری :

تعریف مفهومی: شامل احساسات افراد مبتنی بر ضرورت ماندن در سازمان می باشد . کارکنان با تعهد هنجاری قوی به دلیل اینکه احساس می کنند بایستی در سازمان بمانند ، در سازمان می مانند(امیریان زاده، قلتاش، مختاری، 1391، ص 23).

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از وفادار بودن به یک سازمان، صحیح نبودن ترک سازمان در صورت پیشنهاد شغل، تغییر شغل، وفادار بودن به سازمان، غیر اخلاقی بودن ترک سازمان، تعهد اخلاقی، بهتر شدن امور سازمانی دراثر پیشرفت شغلی، نمونه بودن در سازمان؛سؤالات مربوط به آن از سؤال16تا20 می باشد.

1-8- قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو زمانی : قلمرو زمانی پژوهش حاضر سه ماه آخر سال 1392 و شش ماه ابتدایی سال 1393 می باشد.

1-8-2- قلمرو مکانی : این پژوهش از نظر قلمرو مکانی مربوط بانک های رفاه شعب استان خوزستان می باشد.

1-8-3- قلمرو موضوعی : این پژوهش از نظر موضوعی درحوزه رفتار سازمانی می باشد و بر ادراک عدالت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان در بانک های رفاه شعب استان خوزستان، تصریح دارد.

[1] .Greenberg

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید