شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نام ونشان تجاری عبارتست از :نام ،عبارت،علامت ،اصطلاح ،نشانه و نماد ترکیبی از اینها به مقصود شناساندن محصولات و خدمات  فروشندگان و متمایز ساختن انها از محصولات و شرکتهای رقیب.(صفحه 376،اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر- گری آرمسترانگ  ویرایش 8،چاپ 1999)

ارزش نام تجاری در صورت وجود ویژگی های زیر یک نام ونشان تجاری قدرتمند از ارزش زیادی برخوردار می باشد. وفاداری مصرف کننده ،آگاهی مردم ازاین نام ونشان و پنداشت مشتری نسبت به  کیفیت – توجه و طرفداری زیاد از جانب  مصرف کنندگان و در کنار اینها وجود  دارای های دیگر مانند حق اختراع و علامت و کانال ارتباطی . اگر نام تجاری موجود را تداعی کند نمی­توان آن را به ثبت رسانید. اگر نام تجاری چنان  باشد که نام های تجاری موجود را تداعی کند  نمی­توان آن را به ثبت رسانید(صفحه 379-اصول بازاریابی فلیپ کاتلر- گری آرمسترانگ ،چاپ 1999)

 

 

ایجاد نام ونشان تجاری به شرکت ها اجازه می­دهد یک مزیت رقابتی قابل توجه بدست اورند به ویژه در بازارهای ی که در محصولات خودنوآوری داشته و مناسب سازی شده اند(ورن ریل،مورتانگزو استروکنز2005)دارایی های ناملموسی زیرا نام ونشان تجاری شرکت ها با نرخ بازگشت قوی،آگاهی در میان مصرف کنندگان و خریداران تجاری مثل خرده فروشان آماده مینماید و نیز شرکتها را به دارایی های مجهز می­نماید که تقلید آنها مشکل باشند(پورلند،2006) تعاریف ارزش  ویژه نام ونشان تجاری:

فارکوهر (1998) ارزش ویژه نام ونشان تجاری رابه عنوان ارزش افزوده عطا شده بوسیله نام ونشان تحاری به محصولات تعریف کرده می باشد (مایرز،2003)

کلر(1998)ارزش ویژه نام نشان تجاری را عموما ارزش افزوده عطا شده به محصولات در نتیجه سرمایه گذاری گذشته در بازاریابی  نام ونشان تجاری تعریف کرده می باشد(ورن ریل و دیگران،2005)

کلر(1993)ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر مبنای مشتری را به عنوان آثار مختلف دانش و نام ونشان تجاری روی پاسخ مصرف کنندگان به بازاریابی نام ونشان تجاری مفهوم سازی نمود.

آکر (1991) ارزش ویژه نام ونشان تجاری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نام ونشان تجاری و مسئولیت های مرتبط نام ونشان تجاری ،نام و علامت آنکه افزوده می­گردد و یا نشات می­گیرد از ارزش ارائه شده به وسیله یک محصول یا خدمت به یک شرکت یا به مشتریان شرکت تعریف نمود.

 

“کب واکرلین” نام ونشان تجاری را به عنوان یک نام ونشان ،طرح یا علامتی دانسته اند که به یک محصول یا خدمتی خاص ارزش را می­افزاید. (مایرز،2003)

“مک دونالد” و “دی چز ناتونی ” نام ونشان تجاری را بایک محصول ،خدمت ،فرد یا مکان قابل شناسایی یکسان آنها بیشترین هم خوانی را داشته باشد. (کاتنیک و گارتنز،2006)

نام نشان تجاری همان چیزی می باشد که به محصول معنا می­دهد و از جانشینان آنها صحبت می­کند. (کاپمرز،1385:صفحه 33)

“کاتلر” نام نشان تجاری را یک نام  یا علامتی دانسته اند که یک محصول را از یک دیگر محصولات مجزا می­کند. (تاسکی ،گارتنروکاواسگیل ،2007)

“یورلند”،”لوویلویز”به نام نشان تجاری اکثرا به عنوان ارائه دهنده ی تفاوت اساسی ومزیت رقابتی قابل ذکر برای بازاریابان تجاری نگریسته اند.(بورلند،ناپلی ولیندگرین ،2006)

“پلاسواد”و “دیهوت”نام ونشان تجاری را به عنوان یک کلمه ،صدا ،نشانه یا طرح جهت شناسایی و تشخیص یک محصول و با یک گروهی از محصولات از دیگر محصولات تعریف نموده­اند. (استلوی،هالر،کلایک هاوس ،2001)

-یک نام و نشان تجاری می توانند به عنوان یک دارایی تعریف گردد که موجودیت  فیزیکی نداشته می باشد وارزشی می باشد که نمی­توان ان را تعیین نمود تا هنگامی که ان در یک کسب وکار مورد فروش یا تحصیل قرار گیرد.(وکلنر،ستلر،2007)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید