شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رقیب محوری

 

هماهنگی بین وظیفه ای ای
مشتری محوری
گرایش به برند
عملکرد برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-1) مدل پژوهش (Ahmad& Igbal,2013)

 

1-6) فرضیه های پژوهش

با توجّه به مدل  نظری پژوهش که تصریح گردید، فرضیه های مربوط به تبیین زیر می باشد:

  1. هماهنگی بین وظیفه ای بر گرایش به برند تأثیر دارد.
  2. رقیب محوری بر گرایش به برند تأثیر دارد.
  3. مشتری محوری بر گرایش به برند دارد.
  4. برند گرایی بر عملکرد برند تأثیر دارد.
  5. بازار گرایی بر گرایش به برند تأثیر دارد.
  6. بازار گرایی از طریق گرایش به برند بر عملکرد برند تأثیر دارد.

 

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعریف نظری عملکرد برند (متغیر وابسته نهایی):

عملکرد برند به معنای اندازه  مؤفّقیت برند در بازار می باشد. سه معیار آگاهی برند، تصویر برند و وفاداری برند به عنوان شاخص های ارزیابی کننده عملکرد برند معرفی شده اند. (Wong & Merrilees, 2008).

آگاهی ازبرند[2]: آگاهی از برند به عنوان قدرت حضور برند در ذهن مصرف کنندگان تعریف میشود. سطح بالای آگاهی از برند که ناشی از تداعی ذهنی[3] برند می باشد، به عنوان نشانه کیفیت تلقی میگردد و به مصرف کنندگان در اتّخاذ تصمیمات خرید کمک می ‌کند. از این رو آگاهی از برند را میتوان به عنوان عامل زمینه ساز وفاداری به برند تلقی نمود (  . (Nguyen et al,2011

تصویر برند[4]: تصویر برند بازتاب کننده ادراکات عاطفی یا استدلالی مصرف کنندگان در ارتباط با برندهای خاص می باشد و نیز مجموعه ای ازاعتقادات مشتریان درمورد یک برند خاص را بر مبنای مشخصه های درونی و بیرونی عرضه بازار در بر میگیرد که  منجر به کیفیت ادراک شده و رضایتمندی مشتریان می گردد Ogba & Tan, 2009))

وفاداری برند[5] :

سایت منبع

وفاداری به برند هدف نهایی سازمانی می باشد که دارای محصولی با علامت تجاری ویژه می باشد. اولویت یا ترجیح خرید یک برند ویژه در یک قفسه محصول توسط مشتری، وفاداری به برند نام دارد. مشتریان دریافته‎اند که برند مورد نظرشان به آنها طرح و ترکیب محصولی سالم، دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می کند. این ادراک مشتری پایه و اساسی برای تکرارخریدهای جدید می گردد Shukla , 2009). )

[1] Ahmad& Igbal

[2] Brand awareness

[3]  Brand associations

[4] Brand image

[5]  Brand loyalty

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید