1-2-     معرفی روش انجام‌گرفته و مسائل و معضلات هر گام در مهندسی ارزش

در این قسمت آغاز به معرفی کامل فازها در مهندسی ارزش پرداخته می­گردد. سپس با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در هر فاز مهندسی ارزش به مطالعه مسائل و معضلات هر گام بر اساس مشاهدات انجام‌شده در کارگاه پروژه مزرعه دانش (به‌صورت مرسوم برگزار گردیده) و مطالعات انجام­شده در این زمینه پرداخته‌شده می باشد. در انتها با در نظر داشتن مسائل و معضلات ارائه‌شده در هر گام مهندسی ارزش به معرفی و تبیین راه­حل­های پیشنهادی برای مسائل و معضلات نظاره‌شده در هر فاز پرداخته می­گردد.

1-2-1-   فاز پیش مطالعه

گام پیش مطالعه اولین گام از برنامه کاری مهندسی ارزش می­باشد. فعالیت‌های آماده­سازی شامل شش گام می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. گردآوری و تعریف نیازها و خواسته­های عوامل کلیدی پروژه شامل کارفرما، مشتری، خریدار، بهره­بردار و غیره
  2. گردآوری داده­های کامل در مورد پروژه
  3. تعیین معیارهای ارزیابی
  4. تعیین حدود/دامنه مطالعه
  5. تهیه مدل­های مناسب
  6. تعیین اعضای گروه

1-2-1-1-      گردآوری اطلاعات مربوط به گرایش­های عوامل کلیدی پروژه

گردآوری اطلاعات در مورد گرایش­ها و نیازهای عوامل کلیدی می­تواند به دو طریق ارزیابی بازار و یا تمرکز بر روی گروهی از افراد انجام گردد. لازم می باشد در گردآوری اطلاعات تعیین پارامترهای مؤثر بر خرید، تعریف و    رتبه­بندی جنبه­های مختلف یک محصول یا یک پروژه، مقایسه محصول یا پروژه با محصولات یا پروژه­های مشابه موردتوجه قرار گیرد.

1-2-1-2-     تکمیل مجموعه داده­ها

دو نوع منبع برای اطلاعات هست:

  • منابع اولیه
  • منابع ثانویه

منابع اولیه بر دو گونه­اند: منابع انسانی و منابع مکتوب. منابع انسانی شامل بازار، طراحان اصلی، طراحان موارد مشابه، گروه تخمین هزینه­ها، سازندگان و مشاوران می باشد. منابع مکتوب شامل نقشه­ها، مشخصات فنی پروژه، برنامه­های زمانی پروژه و اسناد مربوط به مناقصه­ها و مزایده­هاست.

منابع ثانویه شامل تأمین‌کنندگان محصولات مشابه، متونی مانند استانداردهای طراحی، نتایج آزمایش­ها، مجله­های بازرگانی و آیین­نامه­ها می باشد. دو منبع مهم اطلاعات ثانویه دیگر که همواره بایستی مد­نظر قرار گیرند عبارتنداز: پروژه­های مشابه و نظاره­های حاصل از بازدید ساخت گاه توسط گروه مطالعات مهندسی ارزش.

1-2-1-3-     تعیین معیارهای ارزیابی

یکی از مهم‌ترین گام­های گروه مطالعات در اجرای فرآیند، مشخص کردن معیارهای ارزیابی گزینه­ها و نیز تعیین اهمیت نسبی هر معیار می باشد تا در مرحله ارزیابی ملاک انتخاب مناسب­ترین پیشنهادها باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید