شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1-3) طبقه بندی مشتریان بر مبنای اندازه وفاداری آن ها به برند

طبقه بندی براون [8] :

وفاداری اساسی[9]– مشتری همیشه برندی را که به آن وفادار می باشد، انتخاب می‎کند.

وفاداری انشعابی [10] (چند شاخه ای) – مشتری به دو با چند برند وفادار می باشد.

وفادار ی متناوب [11]– مشتری در یک دوره خاص به یک برند وفادار می باشد.

وفاداری تغییر دهنده [12]– مشتری به هیچ برندی وفادار نیست (کاظمی راد، 1388، ص67).

 

 

 

طبقه بندی گانش[13]

وفاداری فعالی [14] (تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید) – وفاداری فعالی که ما آن را وفاداری آگاهانه می‎نامیم، تاکید می‎کند که مشتری وفادار با آگاهی و اعتماد کامل و با نظری کاملا مثبت به یک برند آ ن را به دیگران توصیه می‎کند.

وفاداری انفعالی [15] (مثل عدم ترک برند فنی در شرایط تقریبا منفی) – ما آن را وفاداری غیر آگاهانه یا عادت به تکرار خرید می نامیم، تکیه بر آن دارد که فرد بدون دلیل و بدون در نظر داشتن محصولات رقبا و حتی در شرایط تقریبا منفی اقذام به تکرار خرید می نماید. (روشندل، 1388، ص 22).

 

طبقه بندی هنری ایسل[16]

چهار نوع وفاداری  مشتریان با در نظر داشتن سطح در گیری و فرق ادراک شده آن وجود می باشد:

وفاداری پیچیده [17]– این مشتریان افرادی با افکار پیچیده  هستند، آن ها آغاز تحقیقات لازم را انجام می دهند و سپس عقاید و توجه های خود را درمورد برند عیان نموده و توسعه می دهند.

وفاداری ناهنجار[18]– این مشتریان در محل‎های نزدیک و با سرعت خرید می‎کنند. آن‎ها ممکن می باشد برندهایی را که دارای  قیمت های یکسانی هستند؛ مشابه یکدیگر قرار دهند.

وفاداری مستمر [19]– آن ها برای آشنایی با برند تصمیم گیری می‎کنند، و از روی عادت همان برندی را که به آن وفادارند انتخاب می‎کنند.

وفاداری تنوع جریان [20]– بیش از آن به علت نارضایتی از برند و یا ارزیابی سطح پایین از آن، برند مورد نظر را تغییر می دهند. (کاظمی راد، 1388، ص 71).

طبقه بندی روشندل و همکاران

برطبق جدول2-1 وفاداری مشتریان بر اساس خصیصه های رفتاری و نظری مشتریان طبقه بندی می‎شوند:

[1] – Copland

[2] – Churchill

[3] -Randel & Rundle

[4] – Brand Preference

[5] – Market share

[6] -Gonariz & Estasakopolos

[7] Kuikka

[8] : Braun

[9] – Basic loyalty

[10] – Loyalty split

[11] – Loyal alternate

[12] – Change of Loyalty

[13] -Ganesh

[14] – Loyalty active

[15] – Loyalty active…

[16] -Henry Results

[17] – Loyalty complex

[18] – Fidelity maladroit

[19] – Continued loyalty

[20] – Loyalty flow variation

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید