1- آیا آموزش ضمن خدمت بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار می باشد؟

2- آیا رضایت از جلسات آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار می باشد؟

3- آیا رضایت از محتوای آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار می باشد؟

4- آیا رضایت از آموزش دهنده بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار می باشد؟

5- آیا انتقال یادگیری بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار می باشد؟

1-6- فرضیه های پژوهش

1-6-1- فرضیه اصلی

آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار می باشد

1-6-2- فرضیه های فرعی

1- رضایت از جلسات آموزش برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت تأثیرگذار می باشد.

  • رضایت از محتوای آموزشی برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت تأثیرگذار می باشد.
  • رضایت از آموزش دهنده برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت تأثیرگذار می باشد.
  • انتقال یادگیری برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار می باشد.

1-7- قلمرو پژوهش

  • قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی پژوهش؛ در حوزه منابع انسانی با موضوع تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی می باشد.

  • قلمرو زمانی :

محدوده ی زمانی پژوهش سه ماهه آخر سال 1392 و نیمه اول سال 1393 می باشد.

  • قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی پژوهش پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت می باشد.

1-8واژگان پژوهش

1- آموزش ضمن خدمت[1] :

تعریف مفهومی: به کلیه آموزش هایی که افراد در طول دوران خدمت در سازمان و حتی در برداشت گسترده تر برای دوران بازنشستگی طی می نمایند، اطلاق می گردد (فیروزی و دیگران، 1393، ص 38).

تعریف  عملیاتی : تعریف عملیاتی متغیر آموزش ضمن خدمت بر اساس شاخص اندازه گیری ابعاد آموزش ضمن خدمت (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده، انتقال یادگیری) تعریف شده می باشد. (Latif,2012,p213).

  • رضایت از جلسه آموزش

تعریف مفهومی: موفقیت در فعالیتهای آموزشی با در نظر داشتن دستیابی به اهداف مورد علاقه تأکید دارد(فیروزی و دیگران، 1393، ص 38).

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از اندازه سنجش، اهداف آموزش به درستی اظهار گردد، اجرا شدن اهداف آموزش به درستی، منفعت از برنامه آموزش، نفع بهره گیری از برنامه آموزش موجب تعهد شده، اشکال بازخورد بر اساس واکنش فردی فاعلانه نسبت به تجربۀ آموزشی جمع آوری شده از فراگیران، در اختیار داشتن منابع برای اجرای یادگیری از جلسه آموزش(Latif,2012,p213).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رضایت از محتوای آموزش

تعریف مفهومی: میزانی که فراگیران بر اساس آن احساس می کنند که محتوای آموزشی بازتاب الزامات شغلی آنان می باشد(فیروزی و دیگران، 1393، ص 38).

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از اندازه سنجش؛ افزایش درک موضوع از جلسه آموزش، ارتباط محتوی آموزشی به کاری که انجام می گردد، کمک به وظائف از طریق مهارتهای کسب شده از آموزش، افزایش توانایی در مهارتهای کسب شده از طریق برنامه ارتقاء آموزش، ارزش افزوده آموزش با فراهم کردن فرصتی برای توسعه مهارتها  و دانش(Latif,2012,p214).

[1] On-Job train

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید